تابستان را در ییالق سوباتان بگذرانید

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

ییالق سوباتان در ارتفاع ۲000 متری از سطح دریا ساالنه گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری را به ســوی خود میکشــد. این ییالق یکی از سرسبزترین و زیباترین ییالقهای ایران است که در ۲۲ کیلومتری شهر لیسار تالش و در ۶۳ کیلومتری شمال باختری (:غرب) تالش استان گیالن جای دارد. شــماری از مردم شهر لیسار بهار، تابستان و بخشی از پاییز را در این ییالق زیبا زندگی میکنند. چشمههای گوارا و خنک، هوای پاک، چمنزارهای سرسبز و جنگلهای انبوه سوباتان جایی برای گذراندن تابستان گرم در دل این گستره است. به دست آمدن گورهای چندین هزار ساله در این گسترهی ییالقی نشان از تاریخ و شارینش (:تمدن) کهن سوباتان است. از دیدنیهــای این گســتره میتــوان از چشمه باتمان بالق، منطقهی باستانی غار گنجخانه، آبشار ورزان، دریاچهی نئور، آبشار ماهار، گودالهای ســنگی، دشت گلهای شقایق، درههای سرسبز و زیبا، دیرینکدهی (:موزهی) مردمشناســی عشایر، بازارچهی ســنتی ســوباتان، پارک طبیعی و جنگلی آلچالق و زمین اسبدوانی یاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.