شاهنامه؛ ستمدیده در پژوهشهای تاریخی

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

با سربلند شــدن پژوهشهای «واکاوی تاریخیت» کتابهای ایلیاد و نوشتههای ملی چین در ســدههای نوزدهم-بیستم امروزه میتوان با کانونهای پژوهشیای چون «مرکز بررسی باستانشناختی و تاریخی ایلیاد» و مانند آن در چین روبهرو شد. کانونهایی که پژوهشهایشان بر پایهی راســتیآزمایی ســندهای بومی یک فرهنگ و جمعیت که تشنهی دریافت میزان درستی سرگذشتنامههای خود است. در برابر، شــوربختانه در زمینهی ایرانشناســی چنیــن کاری برای ســندهای دینی و غیر دینی بومی ایرانیان انجام نشــده اســت. در پژوهشکدهی باستانشناسی کشــور و یا دانشگاههای برگزارکنندهی رشتهی باستانشناسی هرگز چنین هستههای جویای تاریخیتسنجی سندهایی چون شاهنامه پدیدار نشدهاند، بلکه آستانهی پایانی وارسیهای نوشتههای کهن ایرانی، تنها یکسان کردن برخی چهرادها (:اشخاص) و رخدادهای کهن پیشــدادی و کیانی نامبردهشده در اوستا و شاهنامه با نمونههای تاریخیتر و نزدیکتر زمانی از روزگارهای هخامنشــی و اشکانی بوده است و بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.