جناب آقای دکتر محمدعلی دادخواه

درگذشت مادر بزرگوارتان را آرامشباد میگوییم. دیرزیوی و شادزیوی بازماندگان را از اهورامزدا خواستاریم.

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

به روان درگذشتگان پارسا هزاران درود باد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.