سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

جهان را در پرتو منشنیک، نو کردن و برای پیشرفت آن تالش کردن از خواستههای دین مزدیسنی است: «ای مزدا خود را ســتایندهی تو میدانم و تا بدان هنگام که در پرتو اشا توش و توان دارم، ستایشگر شما خواهم بود. بشود که آفریدگار جهان در پرتو منشنیک، بهترین خواســت درستکرداران، ساختن جهان نو را برآورد.» (گاتاها، یسنای05، بند11) «ای مزدا شــهریاری مینوِی نیِک تو - شایانترین بخشش آرمانی در پرتو اشا - از آن کسی خواهد شد که با شور دل بهترین کردارها را بهجــای آورد. اکنون و از این پس تنها به برآمدن این آرزو خواهم کوشید.» (گاتاها، یسنای05، بند21)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.