باباجان تپه: گوشهای از فرهنگ مادها

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

باباجان تپه در نورآباد لرستان است و نخستین بار از سال 1963 تا 1968 میالدی 1341( تا 1346 خورشیدی) به کوشش بانوی دانشمند گلر گاف مید (دانشــگاه لندن) کاوش شد. باباجان در پیونــد با دورهی برنــز و آهن، یک تپهی مرکــزی و تپههای کنــاریاش را در بر میگیرد که تا امروز تنها تپهی مرکزی آن کاویده شده اســت. در این تپه سه اشکوب (:طبقه) در پیوند به یک چهارم نخستین هزارهی پیش از مسیح پیدا شد. در اشکوِب ســوم پی خانهها از ســنگ و دیوارها خشــتی بود و آسمانهها (:ســقفها) از چوب ساخته میشدند. خانههای اشکوب دوم نیز همین گونه بود، اما اندازهی آن بسیار بزرگتر است. کف اتاقها سنگفرش اســت. مهرازی (:معماری) اشکوب نخست باباجان همانند اشکوِب چهارم حسنلو است. چون پهنای دیوارها نزدیک به 2 متر اســت میتوان گمانه زد که خانهها دو اشکوبه بودهاند. اشکوب یک باباجان به روشنی نشاندهندهی گسترش شیوهی مهرازی حسنلو به سوی پارس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.