صنایع دستی وامدار بانوی زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

فرنگیس‌شاهرخ،‌نخستین‌مدیرعامل‌سازمان‌صنایع‌دستی‌ایران‌در‌12‌ اردیبهش ‌تماه‌۵921‌خورشــیدی‌در‌تهران‌زاده‌شد.‌وي‌دان ‌شآموخت ‌هي‌ رشــت ‌هی‌ادبیات‌فارسی‌و‌انگلیسی‌دانشــکد‌هی‌ادبیات‌دانشگاه‌تهران‌و‌ مدرك‌کارشناسي‌ارشد‌در‌رشت ‌هی‌خدمات‌اجتماعی‌را‌از‌دانشگاه‌کالیفرنیا‌ گرفت.‌او‌به‌پاس‌کوش ‌شهای‌همسرش‌اردشیر‌یگانگي،‌در‌سال‌7331،‌ کتابخان ‌هی‌اردشیر‌یگانگی‌را‌برپا‌و‌آن‌را‌به‌انجمن‌زرتشتیان‌تهران‌واگذار‌ کرد.‌فرنگیس‌شــاهرخ‌ب ‌هشوند‌(:دلیل)‌خدمات‌ارزند‌های‌که‌انجام‌داد.‌در‌ سال‌3731خورشیدی‌ب ‌ه‌عنوان‌زن‌شایست ‌هی‌سال‌برگزیده‌شده‌و‌در‌آیینی‌ در‌دانشگاه‌$/&8‌ل ‌سآنجلس‌از‌وی‌سپاسداری‌شد.‌فرنگیس‌شاهرخ‌در‌ روزهای‌پایانی‌بهم ‌نماه،‌با‌کول ‌هباری‌از‌09‌سال‌خاطره،‌درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.