بازسازی سازهی گنبدی پیر نارکی در حال انجام است

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

بازسازی و مرمت سازهی گنبد نیایشگاه زیارتگاه نارکی به کوشــش دهشــمند نیکاندیــش و انجمــن زرتشــتیان کوچهبیوک در حال انجام است. بهروز‌جراح‌متولی‌زیارتگاه‌پیر‌نارکی‌از‌ بازسازی‌ســاز‌هی‌گنبد‌نیایشگاه‌نارکی‌ خبــر‌داد‌و‌گفت:‌نیمــی‌از‌هزین ‌ههای‌ این‌بازســازی‌از‌سوی‌دهشمند‌زرتشتی‌ پرداخت‌شــده‌اســت.‌وی‌از‌هم‌کیشان‌ خواســت‌تا‌در‌بازســازی‌نیایشگاه‌پیر‌‌ نارکی‌ یــاری‌ کنند.‌ انجمن‌ زرتشــتیان‌ کوچ ‌هبیــوك‌یــزد‌متولی‌نگــ ‌هداری‌از‌ نیایشگاه‌پیرنارکی‌است. دهشــمندانی‌کــه‌خواســتار‌یــاری‌در‌ بازســازی‌پیر‌نارکی‌هســتند‌م ‌یتوانند‌ یار ‌یهای‌نقدی‌خود‌را‌به‌شماره‌حساب‌ ‌02031994۵۵002 پیــر‌ نارکــی‌ نزد‌ بانک‌ صادرات‌واریز‌کنند. پیــر‌نارکی‌یکی‌از‌که ‌نتریــن‌زیارتگا‌ههای‌ زرتشــتیان‌ایران‌اســت‌که‌در‌0 ‌2‌کیلومتری‌ شــمال‌‌باختری‌(:غربی)‌مهریــز‌جای‌دارد.‌ زرتشــتیان‌روز‌مهر‌تــا‌ورهرام‌ایــزد‌از‌ماه‌ امرداد،‌در‌گاه‌شمار‌زرتشــتیان،‌برابر‌با‌21‌تا‌ 61‌امردادماه‌در‌ســالنمای‌خورشیدی‌نیایش‌ همگانی‌برگزار‌م ‌یکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.