آموزگار زرتشتی نمونه شناخته شد

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

آموزگار زرتشــتی دبســتان جمشیدجم در منطقــهی 12 آموزشوپرورش نمونه شناخته شد. مهناز‌ زند ‌هنــوش،‌ آموزگار‌ باپیشــین ‌هی‌ دبستان‌پسران ‌هی‌جمشیدجم‌در‌منطق ‌هی‌ 21‌آموز ‌شوپرورش‌تهران‌آموزگار‌نمونه‌ شــناخته‌شد‌و‌شــنبه‌22‌اردیبهشت‌ماه‌ 7931‌خورشــیدی‌با‌باشندگی‌(:حضور)‌ مسووالن‌منطقه‌از‌وی‌سپا ‌سداری‌شد. زند ‌هنوش‌دربار ‌هی‌پیشــین ‌هی‌آموزگاری‌ خود‌بــه‌تارنمای‌امرداد‌گف ‌ت:‌از‌ســال‌ 46-3631‌خورشیدی‌در‌کرج‌به‌پیش ‌هی‌ آموزگاری‌مشغول‌شدم‌و‌از‌سال‌0731‌ خورشیدی‌هم‌زمان‌با‌آمدن‌به‌تهران‌در‌ دبستان‌پســران ‌هی‌جمشیدجم‌سرگرم‌به‌ کار‌شدم‌و‌پیوسته‌در‌این‌دبستان‌پای ‌هی‌ پنجم‌را‌تدریس‌کردم.‌از‌دو‌سال‌گذشته‌ بــه‌دانش‌آمــوزان‌پایــ ‌هی‌دوم‌آموزش‌ م ‌یدهم.‌در‌این‌میان،‌از‌سال‌2731‌تا‌۵731‌ خور‌شیدی‌مرخصی‌داشتم.‌ وی‌از‌اینکه‌در‌خدمت‌هازمان‌زرتشــتی‌بوده‌ و‌دانش‌آمــوزان‌را‌آموزش‌داده‌اســت‌ابراز‌ خرســندی‌کــرد‌و‌در‌دنباله‌گفــت:‌از‌اینکه‌ دانش‌آموزانــم‌بــه‌جایگاهــی‌واال‌از‌دانش‌ رســیده‌اند‌و‌پس‌از‌گذشــت‌ســا ‌لها‌هنوز‌ هم‌به‌یاد‌من‌هســتند‌و‌برای‌مناســب ‌تهای‌ ویژه‌مانند‌بزرگداشــت‌روز‌معلــم‌از‌من‌یاد‌ م ‌یکنند‌و‌گویــای‌خاطرات‌خوب‌گذشــته‌ هستند‌بسیار‌شادمانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.