پریان؛ رویایی برای آرامش

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

پریان روستایی در بخش دینور از شهرستان صحنه استان کرمانشاه است. این روستا در 63 کیلومتری شهرستان صحنه است و از بخشهای دهستان کندوله به شمار میرود. پریان در دامنهی کوهی که نامش پشت پری (پشت پریان) است جای دارد. مردم این روستا به زبان اورامی که یکی از گویشهای کهن ایران شمال باختری (:غربی) و پهلوی است سخن میگویند. روستای پریان همراه با روستاهای کندوله و شریفآباد تنها روستاهایی در منطقه دینور هستند که مردم آن به زبان هورامی سخن میگویند. ریشهی نام این روستا را برگرفته از واژهی هورامی «پر» )SDU( به معنی «سرشار» و همچنین «یانه» yāne میدانند که در زبان هورامی به معنی خانه است. سوغات پریان انگورهای گوناگون، توت، بادام، گردو و عسل است. مردم این روستا به کار پرورش زنبورعسل هم سرگرم (:مشغول) هستند. بیشتر باغهای این روستا در جنوب باختری آن جای دارند. مزره (مزرعه) و نیساره که برگرفته از نام باستانی نیسا nisā به معنی آرامشگاه پایین است، از نامورترین این باغها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.