ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

هفتهنامــهي امــرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشــمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -17 بانویارجمندمهین(خرمنوآبادان)سالمتی -2بانويارجمندسیمیندختخدادادي -18سرورارجمندرضایوسفي -3 سرور ارجمند دکتر فرهنگ سالمتي -19سرورارجمندفریدونگشتاسبياردکاني 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دکتر خدایار خسروي -20 ســرور ارجمند عبدالکریــم بهزادنژاد به 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد نامگانهياربابفریدونرشیدي -6سرورارجمندسیاوش -21یكتنخیراندیش -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد کوچکي(خادم) -22 بانوی ارجمند مهین بانو نوروزیان -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -23سرورارجمنددکترایرجنوروزیان -9بانويارجمندفریدارمداني -24بانویارجمندهدیهاحمدی -10سالنمایوزینراستی -25بانویارجمندهمایونسامیا -11بانویارجمندفریچهرخسروان -26بهیادروانشاددکترایرانایرانپور -12 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -27 بانویارجمندمیترا کیانپور -13 بانوي ارجمند دکتر بهناز فیروزمند -14 بانوي ارجمند نگار رنگبست -15 بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد کیخسرو خداداد رستمي -16 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.