وضعیت اندوهبار گنجینههای ساسانی بیشاپور

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

گنجینههای ارزشمند ساسانی و اســامی شهر باستانی بیشاپور در گوشــهای زیر بادوباران و آفتــاب و در بدترین وضعیت نگهداری و حفاظتی به ســر میبرند. آفرینههای (:آثار) سنگی منقول یا همان گنجینههای بیهمتای بیشاپور در کنارههای دیوار دیرینکده (:موزه) و با نام دیرینکدهی روباز بیشاپور روزگار اندوهباری را سپری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.