تاالب صالحیه سیراب شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«تــاالب صالحیه» نظرآباد تنها تاالب اســتان البرز اســت که گســتردگی آن به ۰۱ هزار هکتار میرسد. آب این تاالب فصلی از رودخانهی کردان فراهم میشــود که در فصل گرما به شوند (:دلیل) نیاز کشاورزان رو به خشکی میرود. «تاالب صالحیه» در ســالهای گذشــته زیســتگاه نزدیک به ۵۴ گونهی جانوری بود که پس از خشــک شــدن از تاالب کوچیدند. اکنون پس از آبگیری دوباره در ســال ۷۹۳۱ خورشیدی شماری از این گونههای جانوری که بیشــتر از پرندگان هستند به این تاالب بازگشــتهاند. گوناگونی زیستی پیرامون تاالب و مهمتر از آن تهدید نمکهای تاالب برای مردم اســتان و زمینهای کشاورزی پیرامون نیاز به بازیابی و نگهداری تاالب صالحیه را دوچندان کرده است. یکی از چالشهای تاالب صالحیه نظرآباد ثبت رســمی نشدن به عنوان تاالب است. خشک شدن دوبارهی تاالب صالحیه تهدیدی همچون دریاچه ارومیه در پی دارد که با خشــک شدن آن هزاران تن نمک با وزش باد زمینهای کشاورزی پیرامون را از میان خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.