روابط تاریخی و فرهنگی ایران و قفقاز بررسی شد

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه رویداد

نخستین همایش بینالمللی روابط تاریخی و فرهنگی ایران و قفقــاز در خوردادماه ۷۹۳۱ خورشیدی در ایروان ارمنستان برگزار شد. در ایــن همایش کــه با همکاری دانشــگاه دولتی روســی-ارمنی (اســاونی) ایروان و دانشگاه گیان بر پا شد، با روش علمی نوین، دیرینگــی و توانمندی دو فرهنــگ آریایی ایرانی و ارمنی در ســرزمینهای شــمالی و شــمال باختری (:غربی) فات ایران و قفقاز بررسی شد. در ایــن همایــش، متخصصــان تاریــخ، باستانشناســی، ادبیــات، ایرانشناســی و زبانهای باســتانی از کشــورهایی همچون ایران، ارمنستان و روســیه در سخنرانیهای خود از تازهترین پژوهشهای خود گفتند. در یکــی از مهمترین ســخنرانیها گارنیک آساطوریان به روشــنی گفت: مسایل تیرهها (:اقــوام) در ایران هرگز وجود تاریخی ندارد و اینگونه موزاییکســازیها از جهان سیاست بیگانگان به ذهن ایرانیان تزریق شــده است. او همچنین گفت که روز ملی زبان مادری در ایران بیچم (:بیمعنا) و جداییافکنانه است، زبان ملی و مادری همهی ایرانیان فارســی اســت و زبانهای بومی، تنها زبان گهوارهای هستند و نه مادری. برای نگهداری زبان گهوارهای هم کافی است که داشتههایش را ثبت ملی کرد و نه بیشتر از آن. سورنا فیروزی، باستانشناس و از همکاران امرداد از دیگر سخنرانان این همایش بود. فیروزی در ارایهی پژوهش خود با عنوان «وارسی اشارههای تاریخی به هویتهای سیاســی و جمعیتی مادها و ارمنیان پیش از هــزارهی یکم پیــش از میاد» گفت: بر پایــهی ســندهای معتبــر تاریخی و برخی گواهیهــای میدانی پیش از دیاکو، دورههای کهنتری از باشندگی (:حضور) سیاســی مادها در باختر فــات ایران در دســت است که پژوهشــگران تاکنون به شوند سستی و سادهانگاری از نگرش به آن بیتوجه گذشتهاند. همچنین در کنار مادها در همین نوشــتهها، از ارمنیان کهنتری یاد شــده که زمانــش پیــش از یادکرد در نوشــتههای آشــوری بوده است. این باستانشناس در پایان افزود: بنمایههای این وارسی و پژوهش در نوشتههای اکدی و یونانی آمده است. گفتنی اســت که چکیدهی پژوهشهای این همایش چاپ شــده اســت و نوشتار کامل آن به زودی چاپ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.