تهدید ثبت جهانی قلعه الموت با ساخت و سازها

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ثبت جهانی دژ الموت به شوند (:دلیل) ساخت و ســازهای غیرمجاز در عرصه و حریم این دژ کهن با دشواری روبهرو شده است. جواد حضرتــی در گفتوگو بــا خبرنگار مهر دربارهی واپســین وضعیت ثبــت جهانی دژ تاریخی الموت در اســتان قزوین گفت: ثبت جهانی دژ الموت در حال انجام اســت ولی به شوند ســاخت و ســاز در عرصه و حریم این سازهی تاریخی با دشواریهایی روبهرو و روند آن کند شده است. وی افزود: شــوربختانه برخی ساخت و سازها و نهــالکاری غیرمجاز در ایــن محدوده به فرســایش زمین و سست شدن وضعیت خاک انجامیده اســت و این فرســایش به دژ آسیب میزند و بازرسان یونسکو به این مسایل توجه جدی دارند از این رو از شــوراها چشمداشــت همکاری داریم تا این گره گشوده شود. حضرتی در ادامه گفت: از یک گروه فرانسوی که کار مستندسازی سهبعدی را انجام میدهد دعوت کردیم که شــهریورماه امســال به منطقه خواهند آمد و اگر این کار انجام شود مستندسازی کامل میشود و سپس باید از میان بردن تنگناهــا در حریم دژ هم انجام شــود تا کار ادامه یابــد. آنچه ثبت جهانی میشــود با عنوان «ثبــت منظر تاریخی و طبیعی دره الموت» اســت که از پیچ بن تا پــل انبوه را در بر میگیرد و بســیار فراگیر و تاثیرگذار اســت البته مردم هم باید یاری کنند با همکاری نهادهای در پیوند این کار ارزشمند نهایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.