پیچازه(:جــدول)

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی: -1 ســرزمین مقدس که زیباترین جایگاه جهان و کانون و گهوارهی تمدن در طول تاریخ جهان بوده، هست و خواهد بود. -2 شهردوازده هزارساله که مرکز دومین استان پهناور کشورمان است. -3 واژهی کهن اوستایی به معنای دانایی - بندری کهن و ده هزار ســاله در جنوب استان بوشهر - به معنای تار و خدماتی که روی اینترنت ارایه میشود. -4 اســم - قوم بزرگ آریایی که پیش از هخامنشیان بر ایران بزرگ حکومت کرد. -5 واحد پول هخامنشیان - جزیرهی نفتی اســتان بوشهرکه آثاری از دوران ایالمی و هخامنشی دارد. -6 پادشــاهان کیانی را گویند - نیرنگ و فریب - حرف تردید. -7 درخــت کاج - گل ســپیدرنگی که در قدیــم دیوارههای خانــه را با آن تمیز میکردند. -8 شهر کوچک ده هزار ساله در بلوچستان - ظرف نگهداری ذغال در گویش گنابادی. -9 نام پســرانهی آریایی و نام شهر ایرانی ده هزار ســاله کــه امــروز در جمهوری نخجوان است. -10 شــمارهی روستایی - بندری در کنار خلیج گرگان. -11 نام دخترانه به نام آریایی بزرگ. -12 شــهر دوازده هزار ساله در جنــوب اســتان پارس - شــهر دوازده هزار ســاله در استان اردبیل که در ماه امرداد هر سال جشنوارهی آشهای محلی را برگزار میکند. -13 قدم. -14 شهر باســتانی دوازده هزار ساله که امروزه روستای بســیار زیبا در خرقان استان مرکزی است. -15 ضمیــر متصــل دوم شخص مفرد - به معنای امر به سکوت کردن - گریز و فرار. -16 رود پر آبی کــه مرز طبیعی هند و ایران بزرگ اســت که امروز در کشور پاکستان قرار دارد - بهره. -17 ســردار دیلمی که به دســتور انوشیروان ساسانی ســرزمین یمن را تصرف کرد - نژاد مقدس ایرانیان. -18 دریاچهای بزرگ میان بلوچستان و کرمان.

-1 بندری باستانی در جنوب آبادان با نام کهن گسبه - ذکری در یوگا - شهر دوازده هزار ساله در نزدیکی کوه دنا. -2 از بزرگترین شاهان تاریخ جهان که پایهگذار سازمان پست و سازمان اطالعات و امنیت به گونهی امروزی بوده - خدای درویش - تک -3 بیپرده - شــراب - بزرگترین بندر کشورمان کنــار دریای مکــرانشکاف -4 اشــک ســیزدهم - رودخانهای در استان پارس سرما راه میان بــر - گروه و دسته گوسپندان - -5 شهر دوازده هزار ساله در شمال شرقی اردبیل - شــهر زیرزمینی خمین - پایتخت کشور ایســلند که از واژهی مهری رکآو گرفته شده است. -6 مرتبه - انس - کجا - درختی بزرگ با چوبی خوشبو و تیره - واژه اوستایی به معنای بریدن -7 انســان ماده - تو و من - شهر دوازده هزار ساله در منطقه بختیاری - مخفی -8 روســتایی باستانی و بسیار زیبا و تات زبان که با ســاختن ســد کــرج تنها راه ارتباطی آن ها با قایق بوده است - پسوند نسبت در پایان واژه - نام دخترانه آریایی به معنای روینده از زمین -9 شهر باســتانی در استان گلستان که از پایتختهــای دولــت آل زیــار بوده و بلندترین برج آجری جهان در این شــهر است - ناشنوا - پایتخت دولت ماد

ایستایی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.