شهریاری بهمن پسر اسپندیار؛ ششمین فرمانروای کیانی

سرگذشت ایران )47(

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سورنا فیروزی

با مرگ گشتاسپ در سال دهم پس از درگذشت اشو زرتشت و لهراســپ، وهومن (بهمن) پسر اســپندیار، شاهزادهی کشتهشــدهی کیانی، بر تخت نشســت. بهمن پیش از شــهریاری به درخواســت اسپندیار در ســفارشنامهی پیش از مرگش نزد «رســتم» (پهلوان-شاه زمانهی زابلســتان یا زرنــگ) بالید و آییــن پهلوانی و شــهریاری بیاموخت. همهچیــز آنچنان پیش میرفت که گمان برده میشد میان بلخ و زرنگ (زابلســتان) دیگر کدورتی بر ســر کشته شدن اسپندیار نباشد، اما خون پررنگتر از این پندارها بود. پس از چندی، بهمن به درخواست گشتاسپ به بلخ بازگشت و از ســوی شهریار، «اردشیر» (اََش خَشثربه اوستایی= شهریاری راستی) لقب گرفت. اندکی پس از بازگشت بهمن به بلخ بود که رستم زمانهی زابلستان به دسیسهی برادرش (شغاد) و ِشاه کابل (وئهَکرت در اوستا) کشته شد؛ اینگونه فرمانروایی زرنگ سست شد. زرنگیان نیز به کینخواهی به رهبری شاه-پهلوان نوین خود، فرامرز، به کابل تاختند و دودمان شاهی و دربار آنجا را کشتار کردند و سوزاندند. با شهریار شــدن بهمن در بلخ او زمــان را درخور گرفتن کین از زرنگیان دید. زرنگیانی که شاهی نوین داشــتند و تازه از تاراج کابل بازگشــته بودند. با آفند (:یورش) سپاه بلخ به زرنگ یا زابلستان آن سرزمین چپاول و ویران شد. فرامرز که برون از شهر بود با شــنیدن این رخداد، با سپاه خود به تندی بازگشــت و نبردی سهروزه میان بلخیان و زرنگیان درگرفت. در روز چهارم بادی سخت رو به ســپاه زرنگیها وزید و اینگونه سپاه بلخ پیروز نبرد شد. بلخیان فرامرز را به بند و زنده به درخت کشیدند. سپس، او را تیرباران کردند و کشتند. پشوتن، رایزن شهریار بلخ، از بهمن خواست دیگر از ویرانی زرنگ دست بکشد و به تختگاه خود بازگردد. بهمن، شهریار بیمار شد و درگذشــت. او پیش از مرگ سفارش کرد که شــهریار سپســین (:بعدی) فرزند همای باشد، چه دختر و چه پسر. بهمن پس از 80 سال شــهریاری از تخت رفت، ولی ویرانیهای کرداری و تباری او کار ایرانیان را به پایان نزدیک کرد. در بندهش نیز آمده است که در همین روزگار، ایرانیان به دست خود نابود شــدند که از کردارهای بهمن یاد کرده اســت. بهمن با درگیر کردن خود با زرنگ و سســت کردن آن دیار، پشتوانهی جنگــی و رزمی اتحادیهی ســرزمینهای آریایی (ایران) را نابــود کرد. پیشتر کابل نیز از سوی زرنگیان ویران شده بود. از این رو، آیندهای سیاه در پیش روی ایرانیان دیده میشد. گفتنی است که در روزگار شهریاری بهمن این رخدادها نیز روی دادند : مرگ فرشوشــتر در ســال 63 دینآوری زرتشت مــرگ جاماســپ در ســال 64 دینآوری زرتشت مرگ هنگ اوروش پسر جاماسپ در سال 73 دینآوری زرتشت کشته شــدن فرینی و ســریت (دو دختر زرتشت) و اهلوستود (پسر مدیوماه) در سال 80 دینآوری زرتشت زایش ِشــ ُنو (سین) (سئ َن) بنیانگذار مکتب ســده و پرورش یکصــد دانشآموخته در سال 100 دینآوری زرتشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.