َدِر آتشکدهی تهران پس از بازسازی جاگذاری شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در‌آتشــکد‌هی‌تهران‌پس‌از‌بازســازی‌ دوشنبه،‌٢٢‌خوردادماه‌٧9٣١‌خورشیدی،‌ جاگذاری‌شد. بر‌پای ‌هی‌برنام ‌هریزی‌کمیسیون‌فرهنگی‌ انجمــن‌زرتشــتیان‌تهــران‌و‌همکاری‌ کارشناسان‌ پژوهشکد‌هی‌ میراث‌فرهنگی‌ َد ِر‌آتشــکد‌هی‌تهران‌مرمت‌و‌جاگذاری‌ شــد.‌با‌رن ‌گآمیزی‌نهایــی‌و‌جایگزینی‌ لوالهــا‌این‌پــروژه‌به‌پایان‌م ‌یرســد.‌ بازســازی‌پنجر‌ههای‌خاوری‌(:شــرقی)‌ آتشکد‌هی‌تهران‌دیگر‌برنام ‌هی‌در‌دست‌ اقدام‌کمیسیون‌فرهنگی‌انجمن‌زرتشتیان‌ تهران‌اســت‌و‌بازســازی‌آن‌از‌پن ‌جشنبه،‌٣‌ خوردادمــاه‌٧9٣١‌خورشــیدی‌آغاز‌شــد.‌بر‌ پای ‌هی‌برنام ‌هی‌پی ‌شبین ‌یشــده‌پس‌از‌گذشت‌ سه‌هفته‌در‌جاگذاری‌شد.‌دهشمند‌زرتشتی‌با‌ پرداخت‌هزینه‌همیار‌این‌بازسازی‌شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.