آیین پایانی یازدهمین کنگرهی جهانی زرتشتیان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یازدهمیــن‌کنگر‌هی‌جهانی‌زرتشــتیان‌ پس‌از‌چهار‌روز‌گردهمایی‌در‌شهر‌پرت‌ استرالیا‌به‌پایان‌رسید. آیین‌پایانــی‌ی ‌کشــنبه،‌٣١‌خوردادماه‌ ٧9٣١‌خورشــیدی،‌برابر‌با‌٣‌جون‌٨١٠٢‌ میالدی،‌برگزار‌شــد.‌پیشــکش‌جوایز‌و‌ جاب ‌هجایی‌مشــعل‌کنگره‌از‌شــهر‌پرت‌ اســترالیا‌به‌نیویورک‌در‌آمریکا،‌همچنین‌ پذیرایی‌شــام‌اجرای‌موسیقی‌و‌حرکات‌ موزون‌هنرمندان‌اســترالیایی‌بخ ‌شهایی‌ از‌برنام ‌هی‌پایانی‌بود. در‌بخشــی‌از‌آییــن‌پایانــی‌کنگره‌به‌ زرتشــتیان‌برگزیده‌پیشکشــی‌داده‌شد.‌ از‌آغــاز‌برگزاری‌کنگر ‌هی‌جهانی‌زرتشــتیان‌ جایز‌هی‌زرتشــتی‌برتر‌در‌سه‌بخش‌خدمات‌ تمام‌عمر،‌زنان‌و‌جوان‌برتر‌پیشکش‌م ‌یشد.‌ اکنون‌پیشکش ‌یها‌در‌پنج‌عنوان‌به‌شایستگان‌ ارایه‌م ‌یشود.‌علم‌و‌فناوری‌و‌خدمات‌برجسته‌ به‌سه‌عنوان‌گفت ‌هشد ‌ه‌افزون‌شده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.