فرهنگ ایرانی با آموزهها و تفکر زرتشتی عجین شده است

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه زرتشتیان

«برگزاری‌یازدهمین‌کنگر‌هی‌جهانی‌زرتشتیان‌ را‌صمیمانه‌تبریک‌م ‌یگویــم‌و‌برای‌تمامی‌ شــرک ‌تکنندگان‌ارجمند‌و‌دســ ‌تاندرکاران‌ ســخ ‌تکوش‌آن‌آرزوی‌توفیق‌دارد.‌نشست‌ پیروان‌اشو‌زرتشــت‌بزرگ،‌که‌یکتاپرستی‌را‌ در‌جهان‌گسترش‌داد،‌مای ‌هی‌مباهات‌ایرانیان‌ است.‌ایران‌زادگاه‌اشو‌زرتشت،‌پیا ‌مآور‌نیک ‌یها‌ و‌خوب ‌یها،‌و‌ســرزمین‌نخست‌زرتشتیان‌بوده‌ اســت‌و‌حضور‌مستمر‌دین‌زرتشتی‌در‌ایران،‌ نقش‌تاثیرگــذاری‌بر‌پیروان‌آییــن‌الهی‌در‌ گســتره‌فرهنگ‌و‌تمدن‌داشته‌است.‌ایرانیان‌ پیرو‌خداوند‌یکتا‌و‌آیین‌زرتشت‌هم‌یک‌دین‌ آسمانی‌است‌که‌ریش ‌ههای‌آن‌با‌اسالم‌و‌دیگر‌ ادیان‌توحیدی‌محکم‌و‌استوار‌است. جهان‌امروز‌بیش‌از‌گذشته‌نیازمند‌آموز‌ههای‌ اخالقی‌از‌جمله‌آموز‌ههای‌زرتشــت‌اســت.‌ “گفتار‌نیک”،‌“کردار‌نیــک”‌و‌“پندار‌نیک”،‌ آموز‌های‌است‌که‌امروزه‌جهان‌باید‌به‌آن‌توجه‌ کند.‌این‌آموزه‌اشــاره‌دارد‌که‌رفتار‌و‌کردار‌ما‌ متاثر‌از‌پندار‌ما‌اســت‌و‌اول‌باید‌تفکر‌و‌پندار‌ خویــش‌را‌اصالح‌کنیم‌زیرا‌فقط‌با‌پندار‌نیک‌ است‌که‌می‌توان‌گفتار‌و‌کردار‌نیک‌داشت. زرتشــت‌که‌پیا ‌مآور‌پاکی‌و‌راستی‌است‌همواره‌ تاکید‌دارد‌که‌باید‌از‌پلیدی‌ها‌و‌ناپاکی‌ها‌اجتناب‌ کنیم‌تا‌زندگی‌ما‌سرشــار‌از‌خیر‌و‌نیکی‌شود.‌ این‌آموزه‌در‌سراســر‌تاریخ‌این‌ســرزمین‌مورد‌ توجه‌و‌تاکید‌بوده‌اســت.‌به‌نوعی‌بنیان‌و‌ذات‌ اندیشه‌و‌فلسف ‌هی‌ایرانی‌را‌فراهم‌آورده‌است‌و‌ همین‌فلسفه‌است‌که‌بعدا‌در‌دیدگاه‌اندیشمندان‌ مختلف،‌از‌ســهرودی‌و‌بوعلی‌سینا‌گرفته‌تا‌ حافظ‌و‌موالنا‌متجلی‌شــده‌اســت.‌در‌نتیجه‌ فرهنگ‌ایرانی‌با‌آموز‌هها‌و‌تفکر‌زرتشتی‌عجین‌ شــده‌و‌آیین‌فتوت‌و‌جوانمردی‌و‌پا ‌کدلی،‌از‌ جمله‌خصوصیات‌بارز‌همه‌ایرانیان‌از‌هر‌قوم‌و‌ نژادی‌گشته‌است.‌ما‌باید‌قدردان‌این‌ریش ‌ههای‌ مشترک‌باشیم‌که‌هم ‌هی‌ما‌را‌با‌یکدیگر‌پیوند‌ م ‌یبخشد‌و‌کردار‌و‌رفتار‌ما‌را‌شکل‌م ‌یدهد. امیدوارم‌چنین‌گردهمایــی‌هایی‌بتواند‌پیام‌ این‌دین‌بزرگ‌را‌به‌هم ‌هی‌جهان‌برســاند.‌ در‌پایان‌الزم‌است‌به‌هم ‌هی‌زرتشتیان‌جهان‌ ب ‌هویژه‌پارسیان‌هند‌درود‌فرستم‌و‌برای‌همه‌ آنان‌آرزوی‌نی ‌کبختی‌و‌شادکامی‌نمایم. دکتر‌حسن‌روحانی ریی ‌سجمهور‌جمهوری‌اسالمی‌ایران

پیام‌ریی ‌سجمهور‌ایران‌به‌دو‌زبان‌انگلیسی‌و‌ فارســی‌در‌اختیار‌شرک ‌تکنندگان‌قرار‌گرفت‌ و‌در‌کتاب‌کنگره‌نیز‌منتشــر‌شده‌است.‌پیام‌ انگلیسی‌ه ‌مزمان‌به‌نمایش‌گذاشته‌شده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.