نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

سرور ارجمند علی جهانبخشی000/000/1 ریال سرور ارجمند سهراب اختری 500/000 ریال سرور ارجمند حسن 10/000/000یرهطم ریال بانویارجمنددکترپوراندخترستمیانبهنامگانه مادروپدرشانشیرینخدامرادکریمدادیوبهرام خدارحمرستمیان 25/000/000ریال سرور ارجمند آرمین هور 1/000/000 ریال سرور ارجمند هوشمند فالحتی به نامگانه پدر و مادرشان رستم ووهبید فالحتی 6/200/000 سروران ارجمند ارژنگ و مهرزاد پاکپور 6/200/000 ریال ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.