به پایان نرسیم!

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

کشور همدل و یکپارچه از سرافرازی ایران شاد شدیم و به ایرانی بودنمان بالیدیم. البته اینک که بازیهای ما به پایان رسیده است، نباید در انتقاد دلسوزانه، شناخت کاستیها و کار بیشتر بر روی این تیم را ببندیم تا به امید خدا بتوانیم در جام ملتهای آسیا به قهرمانی برسیم. شــادی مردم در این چند روز بســیار ارزشمند و اندیشــهبرانگیز بود. بــرد در برابر مراکش، تســاوی با پرتغال و حتا باخت در برابر اسپانیا مرم را شــاد و ســرخوش به خیابانها کشاند. مردمی که همان روز با دشواریهای اقتصادی ریزودرشتی سروکار داشــتند، پس از پایان هر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.