دعوت از سه ایرانی به آکادمی اسکار

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار با رکورد دعوت از ۸۲۹ نفر از سینماگران فعال از سراسر جهان از سه چهرهی ایرانی برای پیوستن به این نهاد ســینمای دعوت به عمل آورد. حسین جعفریان فیلمبردار فیلم برندهی اســکار «فروشنده» و علی عسگری و فرنوش صمدی سازندگان دو فیلم کوتاه «نگاه» و «سکوت» نیز به عضویت در بخش «فیلم کوتاه و انیمیشن بلند» آکادمی اسکار درخواهند آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.