نخستین مدرسهی صنایع دستی ایران راهاندازی شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نخســتین مدرســهی صنایع دســتی ایران در ســمنان با دگرگونی کاربــری خانهی تاریخی ترابی گشایش یافت. هنرآموزان در این مدرسه دیپلم صنایع دســتی از وزارت آموزشوپرورش میگیرند. به گــزارش خبرگزاری مهر مدرســهی صنایع دســتی از ســوی گروهی از هنرمندان صنایع دســتی که پیش از این در خانهی تدین سمنان مستقر بودند راهاندازی شده است. ایــن هنرمندان به شــوند (:دلیــل) واگذاری خانهی تدین به ســرمایهگذار بخش خصوصی و دگرگونــی کاربــری آن از مرکــز صنایــع دســتی به اقامتی-پذیرایی ناچــار از این خانه جابهجا شدند. حالجی، مسوول این مدرسه، در این باره گفت: با ادارهی آموزشوپرورش این استان تفاهمنامهای امضا کردیم که برپایهی آن رشــتههای صنایع دســتی مانند تذهیب، خوشنویسی، بافتههای دارایی، سنگتراشــی، سراجی کیف، قلمکاری، سفالســازی، ســرامیککاری و گردشگری در این مدرسه آموزش داده شود. همچنین در آینده معرق و نقاشی پشت شیشه به این رشتهها افزوده میشــود. هنرجویان در ســه سال پیدرپی در هر یک از این رشتهها آموزش میبینند و پس از آن دیپلم صنایع دســتی خــود را از وزارت آموزشوپرورش دریافت خواهند کرد. وی ادامــه داد: همانند این مدرســه را در ایران نداشــتهایم و هزینههای آن با وزارت آموزشو پرورش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.