آثار باستانی 2000 سالهی ایرانی حراج میشود

Amordad Weekly Newspaper - - News -

حراجی کریســتیز لندن مجموعهای بزرگ از عتیقههای تاریخی را که چهار آفرینهی (:اثر) ارزشمند و باســتانی شارینش (:تمدن) ایرانی هم بخشی از آن است را به حراج میگذارد. به گزارش ایســنا حراجی آفرینههای آنتیک (عتیقهها و آثار تاریخی) کریســتیز روز سوم جــوالی 2018 میالدی، برابر بــا 12 تیرماه 1397 خورشــیدی، در لندن برگزار میشود و در ایــن حراجی 110 آفرینهی باســتانی از شارینشهای مصر، روم، یونان، ایران و دیگر کشورها به فروخته خواهد شد. در این میان چهار آفرینه از شــارینش ایرانی در خور نگرش است: سفال گلی برجایمانده از روزگار اشــکانیان (ســدهی سوم پیش از میالد) با دیرینگیای بیش از 2000 ســال و بهای 19890 تا 02۵6۵ دالر، ظرف سفالین لعابی فیروزهای از پایان روزگار اشــکانیان و آغاز روزگار ساســانیان (نزدیک سدهی سوم پــس از میالد) با بهــای 26۵20 تا 1۵912 دالر، بزکوهــی برنزی از روزگار اشــکانیان (ســده دوم پیش از میالد)، سپر زرینســیمین (:طالیی-نقــرهای) اشــکانی (ســدهی دوم پیش از میــالد) با بهای 39780 تــا 66300 دالر، آفرینههــای ایرانی هســتند که در ایــن حراجی به فروخته میشوند و این گمانه میرود که مشــتریهایی با بیش از بهای تخمینی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.