واپسین نفسهای «خولک بافی» سیستان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

حصیربافی سیســتان یا بــه گویش بومی «خولــک بافی» یکی از هنرهای باارزش مردم شــمال سیســتان و بلوچستان است که پس از جــان دادن همزاد خــود یعنی دریاچه هامون، به ســختی نفس میکشد و رو به نابودی است. حصیربافی، پردهبافی یا خولکبافی که دستاورد آن گونهای پرده به نام پرده خولکی یا حصیری است، یکی از هنرهای دستی نامور سیستان بوده که تاریخی به دیرینگی دریاچه هامون دارد. مواد نخســتین بافت این پردهها از نی نیزارهای دریاچه هامون فراهم میشده اما به شوند خشکسالی و خشک شدن تاالب بینالمللی هامون این هنر با چالش کمبود مواد اولیه روبهرو شــد و هماکنون تولید آن به کمترین میزان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.