کوچ با شور کودکی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

عشایر استان همدان کمابیش متفاوت از استانهای دیگر بوده و به صورت دامداران کوچرو زندگی خود را میگذرانند. کوچنشینی دیرینگیای بهاندازهی تاریخ زندگی آدمی دارد. انســان از زمانی که خود و نیازهایش را شــناخت برای فراهم آوردن آنها شیوهی زندگــی خود را نیــز برگزید. از آن هنگام که بشــر برای فراهم کردن نیازهایش، دام را اهلی کرد و به خدمت خود درآورد، زندگی کوچنشــینی آغاز شــد و اکنون نیز این گونه زندگی در بخشی از جغرافیای کشــور جریان دارد. کوچ برای دختران و پسران عشایر درس زندگی است و تجربه باالترین آموزگار این سفر است که با یاری در کارها به بزرگترها به دســت میآید. کودکان عشایر تنها به بازی بسنده نمیکنند و بخشی از کار را بردوش میگیرند و پا به پای دامهایشان در حرکتند تا چرخ زندگی بچرخد. عشایر کوچندهی اســتان همدان در قالب ایالت ترکاشوند، ترک یارم طاقلو، جمهور (جمیر) و طایفههای مستقل (شاهسون، مگسه، بنفشه خزایی و زوله) و حسنوند مدت زمانی از بهار و فصل تابستان را در ۲۷ بهش ییالقی استان سپری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.