یافتههایی از روزگار سلوکی و اشکانی در خرمآباد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

سرپرست هیات گمانه زنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سرقالع شجاع آباد خرم آباد در استان لرستان گفت: با توجه به گواهیهای (:شواهد) موجود استقرارهای این اثر به دورهی سلوکی و اشکانی بازمیگردد. نســترن مرادی ۰۲ تیرماه با اعــالم این خبر افزود: در سدههای نخستین تا میانهی اسالمی نیز اســتقرارهای ضعیفی بر روی این محوطه شکل گرفته است. ایــن باستانشــناس همچنیــن از شــکل گیری گســترهی شــجاع آباد بر روی تپهای صخرهای-شــنی یاد کرد و گفت: ماندههای معماری در بلندترین جایگاه آن در بخشهای شمالی، باختری و جنوبی پیدا است. این باستانشــناس همچنین از پراکندگی دیگر مواد فرهنگی همچون قطعات سفالی گوناگون، قطعات شیشهای و برجایماندههای استخوانی در سطح گستره خبر داد. به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری، او با اشــاره به آغاز گمانه زنی با آرمان تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این محوطه با پروانهی (:مجوز) پژوهشکدهی باستانشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشــگری افزود: پس از انجام ۸۱ گمانه در جهتهای گوناگــون خارج از عرصه قابل رویت، حدود عرصه و حریم آن تشخیص داده شــد. مرادی افزود: بعد از پایان گمانهزنی با بهرهگیری از دوربین توتال استیشن محدوده عرصه، حریم و پیرامون آن نقشهبرداری و پس از آن، مرحلهی پر کردن گمانهها نیز انجام شد. او گفت: تعــداد ۴ گمانه دارای بســتر برجای مانــدهی فرهنگی و در محــدودهی عرصه و همچنین تعداد ۳ گمانه بدون شواهد فرهنگی و در محدوده بیرون از عرصه قرار دارند. بــه گفتــهی وی، حــدود عرصه بــر پایهی گمانههای دارای بستر برجا و حدود حریم نیز بر پایهی گمانههای بدون شواهد فرهنگی و با در نظر گرفتن عوارض پیرامون تشخیص داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.