زبان فارسی یک رویداد فرهنگی است

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

خواکین رودریگز وارگاس، دبیر انجمن ایرانشناسی اسپانیا و استاد زبان و ادبیات فارسی دربارهی زبان فارسی گفت: درباره زبان فارسی چیزهایی است که نباید فراموش کنیم؛ آن این است که زبان فارسی یک رویداد فرهنگی و گنج بسیار بزرگی است. من ایرانیان را مالمت و سرزنش میکنم زیرا در برون کشور زبان فارسی را به گونهای آموزش میدهند که زبان فارسی تنها زبان ایران است، در حالیکه زبان فارسی خیلی بیش از این است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.