نامهای سرگشاده به فرهنگستان زبان فارسی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

استاد محمدرضا خســروی، (حقوقدان، ادیب و پژوهشــگر) نامــهی سرگشــادهای خطاب به فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در 4۱ تیرمــاه ۷۹۳۱ در روزنامــهی اطاعات چاپ کردهانــد؛ آنچنــان کــه خودشــان در نامه نوشتهاند خردهگیریها از سر فروکاست دانش فرهنگستانیان نیست، بلکه برآمده از دغدغههای خود استاد نسبت به زبان فارسی است. استاد خسروی در این نامه بر بایستگی (:لزوم) پاســداری از زبانها و گویشها پای فشــرد و فرهنگستان را چونان سرباز خفتهای خواند که در برابر تاختوتاز زبان عربی سپر انداخته است؛ او «نامهی فرهنگســتان» را گواه سخنان خود میدانند و نوک پیکان خردهگیریهایشان بر این رسانهی فرهنگستان است. وی هموندان فرهنگســتان را نهتنها ناآشــنا با درد جانکاه زبان فارســی میداند، بلکه آنان را نمکپاش دلریشزبان فارسی خواند. خردهگیریهاوسفارشهایخسرویچنیناست: ۱. بیگانهزدایی آرمان فرهنگســتان اســت که برخورد با عربیمآبی را نیز در بر میگیرد؛ .2 هرچند سرهنویسی افراطی برای زبان آسیبزا است و باید از آن نیز پیشگیری کرد، ولی اگر در برابر یک واژهی بیگانه دو برابرنهاد، یکی پارسی و دیگری عربی، در دست بود، فرهنگستان باید برابرنهاد پارسی را برگزیند و آن را بگسترد (بماند که زبان عربی نیز خود بیگانه است!). بماند که فرهنگستان تاکنون در برخی موارد وارون این کار را انجام داده است. ۳. این نهاد ملی باید چونان گذشته پویا شود. روزگاری مردم به پیشواز واژگان فرهنگستان میرفتند ولی امروز با این نهاد بیگانهاند؛ .4 فرهنگســتان در کنــار پارســیگرایی و فارسینویســی بایــد درستنویســی (یکدستنویســی، رعایت جدانویســی و پیوستهنویسیها، رعایت ساختار و منطق زبان و خط فارسی) را نیز در دستور کارش بنهد. به گفتهی استاد خسروی اگر ایرادهای باال به دســت مردم عادی و یا حتا دانشگاهیان دیده شود، کمابیش میتوان از آنها چشم پوشــید، ولی این ایرادها از فرهنگســتان نادیدهگرفتنی نیست. نامهی سرگشادهی خسروی با این جملهها به پایان میرسد: «مــا از دوســتان و بزرگوارانــی که به جای هر کار دیگری ســالهای زندگی خود را در فرهنگستان میگذرانند چشم داریم که جز به فارسی و در هنگامهی ناچاری جز به واژههای انیرانی راهگشا و خوشریخت و جاافتاده و آشنا ننویسند و ســخن نگویند تا دیگرانی که من باشــم در دشواریهای فارسینویسی از روی دست آنان نگاه کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.