برپایی جشن تیرگان و بررسی وضعیت آب در ایران

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهم تیرماه یادآور حماســهی جانفشــانی آرش کمانگیــر و جشــن تیرگان از جشــنهای ملی ایرانیان است که همزمان با برابری نام روز و ماه در گاهشمار زرتشــتیان (روز تیر از تیرماه برابر با سیزدهم این ماه در گاهشمار زرتشتی و دهم تیرماه در گاهشمار رسمی کشور) برگزار میشود. امسال هم افزون بر شهرهای زرتشتینشین و زرتشتیان ایرانی در دیگر کشــورها این جشــن از ســوی انجمنهای مردمنهاد فرهنگی در گوشهکنار ایران برگزار شد که بخشی از آن در دنباله آمده است.

بنیاد نیشابور حماسهی آرش را گرامی داشت

همزمان با دهم تیرماه و یــادروز آرش کمانگیر جشــن تیرگان روز یکشــنبه، 0۱ تیرماه ۷۹۳۱ خورشیدی، از سوی بنیاد نیشابور برگزار شد.

آبکاست و آبخاست برآمده از دانش ایرانی

دکتر فریدون جنیدی پژوهشــگر تاریخ و فرهنگ ایران، شــاهنامه پژوه و پایهگذار بنیاد پژوهشــی نیشــابور در بخشی از ســخنرانی خود به بازگویی فرزانش (:فلســفهی) تیرگان پرداخت و در دنباله گفت: در هنگامههای بسیار کهن در ایران آبکاست و آبخاست (:جزر و مد) را وابسته به تیشتر میدانستند و سپستر دانستند که این پدیده در پی گرانش ماه و خورشــید پدید میآید و این دانش از نوشتههای باستانی ایران به آثار ابوریحان بیرونی و پورسینا راه یافته است. این در حالی است که در اروپا تا همین چند سدهی گذشــته باور بر آن بود که آبکاست و آبخاست در پی سردوگرم شدن روی میدهد.

هماندیشان ایران فرهنگی میزبان جشن تیرگان پاسداشت جشن تیرگان با عنوان «جشن تیرگان، بررسی و پاسداشت مقام آب در ایران فرهنگی» از سوی انجمن هماندیشان ایران فرهنگی یکشنبه، 0۱ تیرماه، در ســتاد توانافزایی ســازمانهای مردمنهاد شهرداری تهران برگزار شد.

تیر آراش روشنگر مرزهای ایران

پروفسور سیدحسن امین شاهنامهپژوه و نگارندهی کتاب «شــاهنامه امین» در این نشســت با یاد از اســتورهی «آرش» در ایران باستان، انداختن تیر از کمان آرش و روشــن نمــودن مرزهای خاوری (:شــرقی) ایران از فراز دماوند را گویای گسترش زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ ایران تا خاوریترین کرانههــا از ســوی ایرانیان در گســترهی ایران فرهنگی بزرگ دانســت. وی همچنین از موضوع «آب» با عنوان مســالهی امروز ایــران یاد کرد و گفت: توجه به زمینههای فرهنگی و تاریخی آب به عنوان حیاتیترین آخشیج (:عنصر) آفرینش در ایران فرهنگی موضوعی است که انجمنها و تشکلهای مردمنهادی همچون هماندیشان ایران فرهنگی بیش از دیگران خود را نیازمند بررسی و بازگویی (:تبیین) آن میدانند و امروز نیز خویشکاری (:وظیفه) همهی ما در برابر سربلندی و خوشبختی ایران و ایرانی بیش از دیگر روزگاران تاریخی این سرزمین است.

زیستبوم در وضعیت بحرانی و سخت

حسین عبیری، کنشگر حوزهی زیستبوم و هموند هیات برگزارکنندهی «روز ملی دماوند» نیز در این همایش با اشاره به موضوع کاریز (:قنات) و مدیریت آب در فــات مرکزی ایران و منطقهی گلپایگان دوگانهی پاسداری از زیستبوم یا توسعهی صنعتی را از دشواریهای (:معضات) دیرپای کشور دانست و تاکید کرد: بیگمان باید بپذیریم که زیستبوم ما در وضعیت بحرانی و سختی جای دارد و حتا اگر به دوگانهی تاریخی یادشده نیز باور داشته باشیم آنکه باید فدای دیگری شود، زیستبوم نیست.

نگاهداری از آب و توسعهی صنعتی

مهندس عبدالرحمن حســنی، کارشناس صنعت آب، در بخشی از سخنان خود گفت: باید بپذیریم کــه آب و موضوعهای در پیونــد با آن به عنوان یک دانش آکادمیک در جهان مطرح هســتند و نباید با سخنان همهپسند (:عامیانه) نگاهداری از آب را در برابر صنعت و کشــاورزی بگذاریم. وی یادآوری کرد آب در ایران امروز ارزانتر از ارزش راستین آن در دسترس مصرفکنندگان اســت و بهتر است به جای کمآبی در ایران و پرآبی در منطقهای دیگر از عبارتهای ارزانی و گرانی آب برای رساندن منظور خود بهره ببریم.

صادرات آب مجازی، بالی جای ایران

در دنبالهی این همایش رحیمیان، کارشناس و کنشگر حوزهی زیستبوم با بازگویی تعریف «آب مجازی» گفت: حجم آب مصرفی برای تولید برخی فراوردهها به میزان نگرانکنندهای باال اســت و اگــر به درســتی در این زمینه اندیشیده نشود، فات ایران با مشکاتی بیش از مشکات کنونی روبهرو خواهد شد. وی صادرات هندوانه به کشورهای حاشیهی جنوبی خلیجفارس را صادرات آب مجازی به بیرون از مرزهای ایران آن هم با پایینترین بها عنوان کرد و خواســتار نگرش مسووالن برای جلوگیری از این مشکات شد.

سفارشهای سعدی در پاسداشت آب

خدادادیان دیگر ســخنران نشست نیز توجه و اندیشیدن در موضوع تیرگان و پاسداشت جایــگاه آب در تاریــخ و باورهــای ایران فرهنگی را در وضعیت نابسامان امروز بسیار ضروری دانست و گفت: سعدی در باب هفتم از کتاب ارزشمند گلستان آموزهی ارزشمندی دارد که مناسب وضعیت امروز ما نیز هست. سعدی به زیبایی زنهار داده است که: «چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن که میگویند ماحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشکرودی» این اســتاد دانشــگاه در دنباله افزود: ما دچار خشکسالی مزمن هستیم و باید به سرچشمهها و مصــارف خود نگرش بیشــتری داشــته و به عنوان شــهروندانی که چنین پشــتوانهی فرهنگی ارزشــمندی را در میراث ادبی خود داریم به راســتی و به دور از شــعارزدگی و به گونهی راستین صرفهجو باشیم و منابع آبیمان را آهستهتر خرج کنیم. وی با یادآوری سخن سنجیدهی حضرت ســعدی در بازگفت پیوند میان پر رنگ شــدن خشکسالی و کمرنگ شــدن مهرورزی باورهایی همچون جشــن تیرگان را فرصت و بهانهای برای بازگشــت به مهرورزی به ایران و بازخوانی یادمانهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی ایران عنوان کرد.

جوانان اهوازی با بســتن دستبندهای تیر و باد، تیرگان را جشن گرفتند

آیین نکوداشت جشــن تیرگان به کوشش انجمن دوســتداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در تماشــاخانهی قاف با استقبال چشمگیر مردم برگزار شد.

برگزاری جشــن تیرگان نشان پویایی اندیشهی ایرانشهری است

اشکان زارعی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ در جشــن تیرگان اهواز دربارهی پیدایش جشن تیرگان و چگونگی بر پایی آن گفت: برگزاری جشن تیرگان از یک سو بر پایهی گاهشماری زرتشتی و برابری نامروز و نام ماه، تیرایزد از ماه تیر، برابر با 0۱ تیرماه خورشیدی گرامی داشته میشد و از ســوی دیگر ریشه در استورههای ایرانی دارد. وی افزود: جشن تیرگان اینک نیز در آن ســوی مرزهای ایران برگزار میشود که نشــان از پویایی اندیشــه ایرانشهری و ایــران بزرگ فرهنگــی دارد. از این رو، باید جشنهای ایرانی را زنده کنیم تا فرزندان این سرزمین نیایش و ستایش خداوند، شاد بودن، همزیســتی، پاسداشت زیستبوم، ارجگزاری کوچکتــر بــه بزرگتر و میهندوســتی را فراگرفته و از همه مهمتر راز ماندگاری تاریخ و فرهنگ ایران برآنها آشکار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.