نوشته رسیده

Amordad Weekly Newspaper - - News -

داریوش، پادشاه توانمند و بزرگ هخامنشی، همیشه این نیایش را بر زبان جاری میکرد که ای اهورا کشورم را از شر دشمن، دروغ و خشکســالی در امان بدار. شاید قضیه دشــمن را نتوان به صورت مســتقیم حل نمود چون این قضیه مربوط به سیاســت، روش سیاستمداران با یکدیگر و دیپلماسی مشخصی است که هر کشور برگزیده است و از آن اســتفاده میکند که در اینجا بحث درباره آن را کنار میگذاریم. دروغ: مســالهای کــه گریبانگیــر ملت بــزرگ ایران شــده دروغگویی اســت. درصد بســیاری از افراد جامعه از بامداد تا شــب در صحبتهای خودمانی، در کار و کسب، مدرسه و حتا خانواده به هم دروغ میگویند. شوربختانه ابزار کار بسیاری از کاسبان، بازرگانان، فروشندگان و ... دروغ است. بیشــتر قراردادها یا خریدوفروشها اگر دروغ نباشــد، انجام نمیشود. سرتاسر مملکت را دروغ فراگرفته است. ما میدانیم و از بزرگان شنیدهایم که دروغ کلید همه بدیها اســت ولی باز دروغ میگوییم و ترس از دروغ گفتن نداریم. کشــوری که فرهنگ مردمش بــا دروغگویی آمیخته شــده اســت محکوم به نابودی است و پایدار نخواهد ماند. خشکســالی: شــاید بزرگتریــن دانش محیطزیستی که کشــورهای قدرتمند به صورت نســبی به آن دســت پیدا کردهاند مهار آب اســت. ایران از روزگاران قدیم به چهار فصل نامور بوده اســت و در همهی نقاط آن کموبیش باران و برف میبارد ولی کمبود آب علتهای گوناگونی دارد که به صورت فهرستوار بازگو میکنم: -1 نداشتن دانش مهار آب: ما به جای اینکه در دانشگاهها مسابقهی رباتیک برگزار کنیم و رباتهای دستساز پیشپاافتادهای را در راهی خاص با انرژی باتری حرکت دهیم، باید در اندیشــهی مهار آب باشیم و دانش آن را فرابگیریم. راههایی را بیابیم تا باران و بــرف وارد فاضالب نشــود و یا ســیل باعث ویرانی نگردد، باید راه آب سیالبها به سدهای کمآب سوق داده شود. ۲- نداشتن دانش و توان نمکزدایی آب دریا: خلیجفارس و مازندران میتوانند بهترین منابع تامین آب آشــامیدنی باشــند اگر دانش آن را بیابیم، ســرمایهگذاری کنیم، دلسوز باشیم و با فراگیری دانشــی که آب شور را با کمترین هزینه شیرین کند، گره کمبود آب را باز کنیم. -3 کشــاورزی غیردانشی؛ کشاورزان ما هنوز هنگام آبیاری همــهی زمین خود را آبگیری میکنند. دانش آبیاری قطرهای کی و کجا باید برای کشاورزان و باغداران فراهم شود. هدررفت آب در تولید محصوالت کشاورزی بسیار است. باید مهندسان کشــاورزی و زمینشناسی هر بخــش از ایران را ارزیابی کننــد و با توجه به آبوهوا، میزان بارندگی، رطوبت و نوع خاک، محصوالتی را برای کاشــت به کشــاورزان پیشنهاد کنند که با آبوهوای آن بخش سازگار باشــد و از هدررفت آب و ســرمایهی کشاورز جلوگیری شود تا هم کشاورز ورشکسته نشود و هم کشــاورزی بیهدررفت آب رونق خود را حفظ کند. همچنین کاشــت دیگر محصوالت با آن بخش ســازگار نیســت ممنوع باشد و با متخلفان برخورد قانونی شود. -4 نداشــتن امکانات جداسازی آب آشامیدنی از دیگــر آبها: چــرا باید از آب لولهکشــی آشامیدنی که هزینهی بسیاری در بر دارد برای رفتن به حمام و دستشــویی اســتفاده کرد؟ باید آب آشــامیدنی از دیگــر آبها در همهی خانهها و بخشهای ایران جداســازی شود تا از هدررفت آب و ســرمایه جلوگیری شود. آیا کشــور عزیزمان ایران بــا آن تمدن بزرگ و کهن کمتر از امارات، یک کشور کوچک عربی، است که با استفاده از پساب خانهها و پارکها، چمنها، چمنهای ورزشگاهها، درختان گذرگاه و ... را آبیاری میکند. -5 ســومدیریت و دادن آب از بخشهای کم آب بــه دیگر بخشها: دربارهی ســومدیریت چــه باید گفت کــه تا به حال کســی نگفته باشــد پس میگذریــم ... اگر زاینــدهرود آب بسنده (:کافی) برای اســتان اصفهان ندارد و ممکن اســت در طول تابستان در بخشهای گوناگــون جیرهبندی آب صورت گیرد، آیا عاقالنه بوده و هســت کــه آب به دیگر بخشها لولهکشی شــود؟ و آن بخشها از آب فرستاده شــده به غیر از آشامیدنی، که حق آنان اســت، آب را در کارواشها و کاشتن محصوالت بیحاصل خیار، گوجه و هندوانه و ... هدر دهند!! -6 کمبود بارندگی و بــارور کردن ابرها: کمبود بارندگی چیزی اســت که در بیشتر کشــورها، بعضی از سالها به طور طبیعی رخ میدهد. چــرا در کشــورهای گرم و خشــک عربی کمبود آب وجــود ندارد؟ بگذریم! باید بهروز شویم، باید بارور شدن ابرها را آنگونه بیاموزیم که در بخشهای خشــک در همان زمان دلخــواه بارندگی شــود نه اینکه با بارور کــردن غیراصولی و غیردانشــی ابرها یا سیل جاری کنیم یا باران و آب را به دیگر همسایگانمان هدیه بدهیم. باید حتما برای اینکار مکان، زمان و مقدار بارندگی را در نگر (:نظر) بگیریم. -7 فرهنگســازی مصرف آب در جامعه از سوی صداوسیما و گاهنامهها (:جراید): این مطلب روشن اســت و توضیح ندارد ولی روزی که بــه همه میگوییم درخت بکارید و امســال سال درختکاری است، آیــا در اندیشــهی آب دادن ایــن همه درختان هســتیم؟ آب آبیــاری این همه درخت را باید چگونه تامین کنیم؟ شــاید نگرهپــردازان (:نظریهپردازان) کاشــت و درخت برای رفــع آلودگی هوا تصمیم به این امر گرفته باشند اما باید بگویم برای رفــع آلودگی هوا در ایــران درختکاری خوب اســت ولی بسنده نیست. آالیندگی کارخانههای صنعتی و تولیدی را میتوان کم کــرد ولی نمیتوان به صفر رســاند. همچنیــن ما جلوی ســاخت خــودرو را نمیتوانیم بگیریم و نمیتوانیم به صاحب خودرو بگوییم با ماشــین شــخصی خود بیرون نرو. من عقیده دارم باید دستگاهی بسازیم که مانند هزاران درخت عمل کند، دیاکسیدکربن و آالیندههای هوا را جذب کند و اکسیژن به محیط پس دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.