پیچازه (ویژهی هرمزگان)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ترازی:

.1 ســرزمین مقدس کــه زیباتریــن جایگاه جهان و کانــون و گهوارهی تمــدن در طول تاریــخ جهان بوده، هســت و خواهــد بود - جزیرهی زیبای ایرانی در خلیجپارس؛ ۲. شــهر کوچک دوازده هزار ســاله در استان هرمزگان که هر ســاله جشــنوارهی نارنگــی را برگزار میکند - دوســت - روســتایی نامی و دوازده هزار ســاله با آثار زیبا در شــمال بندرعباس؛ .3 شــهر دوازده هزار ســاله و بسیار زیبا در 88 کیلومتری شمال بندر خمیر - فریب - روستایی دوازده هزار ساله و بسیار زیبا در جزیرهی قشم؛ .4 محافظ راهپله - شــهر نامی کشور هند که تاج محل در آن قــرار دارد - کاری که تهیهی آن با چرخ و ماشین نباشد! - مسلسل معروف؛ .5 شــاهد - از کفشهــای رایــج در هرمــزگان؛ .6 مــادهی چســبناک درختان - بزرگتریــن جزیــرهی خلیجپــارس - گلی بســیار خوشبــو و نــام دخترانــهی آریایی؛ .7 شهر دوازده هزار ساله و بسیار زیبا در شمال استان هرمزگان - شهر دوازده هزار ساله با آثار باستانی فراوان در شرق بندرعباس - از پوشاک سنتی بانوان هرمزگان که توسط مسلمانان به اســپانیا و ایتالیا برده شــد و در آنجا به گاندورا نامی اســت؛ .8 نام دخترانهی آریایی به معنای دامنــه کوه- از ابــزار بافتن فــرش - ورزش تابستانی - نام دخترانهی آریایی به معنای آزاد؛ .9 آببند - پادشــاهی در شــاهنامه همدوره اسکندر - هر بخش از کتاب که در یک نوبت آموخته شود - شماره روســتایی .10 منطقهای دوازده هزار ساله با آثار میتراییسم در کوههای شمالی بندرعباس هرمزگان تمدنی کهن در هرمزگان، عمان و بلوچســتان - شهر بسیار زیبا و دیدنی در غرب استان

ایستایی:

.1 روسری زیبای بانوان هرمزگان - از واحدهای سنجش کهن؛ ۲. ساختهی جمشیدشاه - خوراک سنتی ایرانیان - مادر ورزش؛ .3 آمدن و وارد شدن - بــزرگ و پهلوان؛ .4 تصور ذهنی برای برآورده کردن نیاز - سختی و ناپسندی؛ .5 انار - گزنده؛ .6 مربایی خوشمزه - منطقهای باستانی و بسیار زیبا با چشــمههای فــراوان آب در بخش فین هرمزگان - ویتامین خــون؛ .7 منطقهای دوازده هزار ســاله با آثار مهرپرستی در کوههای شمالی بندرعباس - روز بیســت و چهــارم در ماههای زرتشــتیان؛ .8 راه میانبر - از گروههای نژادی بزرگ آریایی؛ .9 جذاب - از مشــتقات نفت که ایرانیان از قدیم میشــناختند؛ .10 نشان نکره و وحدت در پایان واژهای که به (ه) ختم شود - روز هجدهم در ماههای زرتشتیان - بیپرده؛ .11 پسر سیاوش در شاهنامه - دانهی خوراکی مقوی که بومی ایران بزرگ و هند اســت؛ ۲1. حیوان باوفا - پاراگراف؛ .13 موسیقیدان بــزرگ دورهی ساســانی - دژ کوچــک فرماندهــی که میــان دژ بزرگتر ســاخته میشــد؛ .14 به معنای تار و خدماتی که در اینترنت ارایه میشــود - شهر باستانی نامی در شمال انگلســتان - پسوند شباهت؛ .15 فیلسوف نامی آلمانی - شرکت نامی سوئدی ســازندهی دستگاههای ســنجش نور؛ .16 محلی - از جشنهای بزرگ زرتشتیان؛ .17 جزیرهی کوچک ایرانی سرشار از نفت و گاز در جنوب خلیجپارس که توسط کشور امارات اشغال شده اســت - پیش از فعل داللت بر تکرار دارد؛ .18 طمع - فروغ ایزدی - حیوان وحشی؛ .19 از ابزار هندسه - واژهی شگفتی به معنای عجب! عجب!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.