جشن امردادگان در زراتشتنامه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

چو گفتار خردادش آمد به سر ســخن گفت درباره رســتنی نبایــد به بیــداد کــردن تباه کزو راحت مردم و چار پاســت همان گاه امرداد شــد پیش تر که زرتشــت گوید ابا هر تنی به بیهوده برکنــدن از جایگاه تبه کردن او، نه راه خداســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.