تاریخ یهود (بخش )28

Amordad Weekly Newspaper - - News -

تاریخ یهود را از کتاب یوشع تا آنجا پیگرفتیم که یوشع و بنیاسراییل بر «سرزمین موعود» تاختند، بیشــتر باشندگان (:ساکنان) آن سامان را کشتند و آن سرزمینها را میان تیرههای بنیاسراییل بخش نمودند. ســرانجام یوشع که ســالخورده شده بود و مــرگ را نزدیک میدید، تیــرهی خود را به نزد خویش خواند و به آنها وصیت نمود که با تیرههای برجایمانده در سرزمین موعود رفتوآمدی نداشته باشــند و از پرستش خدای یهود ســرباز نزنند تا سرزمینهایی که هنوز به دست ایشان نیفتاده است برایشان گشوده شود و مردمان آن سرزمینها نیز نابود گردند. ســپس یوشع درگذشــت، او در زمان مرگ 110 ســال داشــت. اندکزمانی پس از آن «العازار» پسر هارون نیز جان باخت. با گزارش مرگ یوشع و العازار کتاب یوشع به پایان میرسد. یوشــع در کتاب مقدس آمیزهای است از یک پیامبر و جنگســاالر. برجستهترین کنش او گشودن کنعان برای بنیاسراییل بود، ولی دربارهی واقعیت تاریخی یوشع اختاف دیدگاه است. برای نمونه «مایر» و «هولشر» چهرهی تاریخی یوشع را رد میکنند و او را در بنیاد افسانهای برآمده از خاندان یوسف بازمیشناسانند. در دهههای پیش و با توجه به یافتههای باستانشناختی، حتا در میان هواداران نگــرهی (:نظریــهی) وجود تاریخی یوشــع هم بازنگریهایی دربارهی واقعیت تاریخی یوشع شده است، بدینســان که اگر یوشعی هم وجود داشته، تنها در پارهای از کشورگشاییهای بنیاسراییل در کنعان نقش داشته و داستان او به گونهای گستردهتر از آنچه بوده بازنمایانده شده است. باری، کتاب مقدس داستان یهود را پس از کتاب یوشــع با «کتاب داوران» پــی میگیرد. کتاب داوران دربردارندهی رویدادهای یک بازهی 350 ساله از مرگ یوشع تا آغاز دورهی پادشاهی در میان بنیاسراییل است. پس از مرگ یوشع بنیاسراییل جنگ با تیرههای باشندهی کنعان را پی گرفتند. در نخستین این درگیریها دو تیرهی یهودا و شــمعون با هم همپیمان شدند و نیروهای همبستهی (:متحد) فرزی و کنعانی را شکست دادند و پادشاه ایشان «ادونی بازق» را دستگیر کردند، ولی اینبار او را نکشتند و تنها شست دست و پای او را بریدند و او را به اورشــلیم فرستادند تا در آنجا بمیرد. پیروزیهای تیرههای بنیاســراییل همچنان دنباله داشــت و اندکاندک سراسر کنعان به دست ایشان میافتاد. بسیاری از مردمان اصلی آن سرزمین هم اگر کشته نمیشدند، از سوی بنیاسراییل به بردگی گرفته میشدند. ولی رفتهرفته بهمانند گذشته بنیاسراییل از خداوند خویش رویگردان شدند و به سوی آیینهای مردمان اصلــی کنعان گرویدند و بهویژه دو بت «بعل» و «عشــتروت» را پرستیدند.همچنانواروندستورخداوندمبنی بر نابودی مردمان کنعان با ایشان همنشینی کرده و پیمانهای زناشــویی بستند. در این زمان هنوز پنج شهر فلستینی و افزون بر آن شماری از کنعانیها، صیدونیها و حویها از کشتار جان سالم به در برده بودند و اینان دشمنان بنیاســراییل شمرده میشدند. در این دوره خداوند رهبرانی را برای راهنمایی و رهایی بنیاسراییل به نزدشان فرستاد، ولی با درگذشت آن رهبران بنیاسراییل باز دچار کژروی و نافرمانی شدند.

یارینامه : کتاب مقدس فارسی ‪(QF\FORSHGLD -XGDLFD YRO‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.