یادی از میرزا سروش لهراسب

Amordad Weekly Newspaper - - News -

میرزا‌ســروش‌لهراسب‌از‌نا‌مآوران‌و‌کوش ‌شگران‌سرشناس‌همدارگان‌ (:جامع ‌هی)‌زرتشتي‌بود.‌او‌در‌سال‌۳٨٢۱‌خورشیدي‌در‌تهران‌زاده‌شد‌و‌ آموز ‌شهاي‌ابتدایي‌و‌دبیرستان‌را‌در‌مدرس‌هي‌زرتشتیان،‌دارالفنون‌و‌کالج‌ البرز‌گذراند.‌شایستگي‌و‌کارداني‌او‌ارباب‌کیخسرو‌شاهرخ‌را‌برانگیخت‌ تا‌از‌او‌بخواهد‌مدیریت‌آموزشــگاه‌دینیاري‌یزد‌را‌به‌دوش‌بگیرد.‌وی‌ به‌درخواست‌«انجمن‌زرتشتیان‌ایراني‌بمبئي»‌به‌سرپرستي‌موسسات‌ مارکار‌و‌آموزشــگا‌ههاي‌آن‌رسید.‌به‌دستیاري‌او‌بود‌که‌ساختما ‌نهایي‌ براي‌پیشرفت‌فرهنگ‌و‌یار ‌يرساني‌به‌مردم‌ساخته‌شد.‌زند‌هیاد‌سروش‌ لهراســب‌که‌سا ‌لها‌هموند‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌بود،‌در‌۵٢‌اردیبهشت‌ ۵۷۳۱‌چشم‌از‌جهان‌فروبست‌و‌گروثما ‌ننشین‌شد.‌یادش‌گرامي‌باد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.