تاالر یادبود جمشید مارکر گشایش یافت

Amordad Weekly Newspaper - - News -

تــاالر یادبود جمشــید مارکر، ســفیر پیشین و درگذشتهی کشور پاکستان در ساختمان وزارت امور خارجهی این کشور گشایش یافت. نصیرالمولک،‌ نخســت‌وزیر‌ پاکســتان،‌ در‌آیین‌گشــایش‌این‌تــاالر،‌مارکر‌را‌ استوره،‌کارداری‌برجسته‌و‌الگویی‌برا ‌ی آیندگان‌دانست.‌ به‌پاس‌گرامیداشــت‌یاد‌جمشید‌مارکر،‌ از‌پــالک‌یادبود‌او‌نیز‌رونمایی‌شــد.‌در‌ این‌آیین‌رییس‌بخش‌آزاد‌جامو،‌مسعود‌ خان‌در‌سخنانی‌مارکر‌را‌یکی‌از‌بهترین‌ دیپلما ‌تهای‌تاریخ‌پاکستان‌دانست‌که‌ میراثی‌بزرگ‌برای‌کشــور‌خود‌به‌جای‌ گذاشته‌ است.‌ مسعودخان‌ افزود:‌ «مارکر‌ با‌توانایی‌باالیی‌که‌داشــت‌در‌مجامعی‌ ماننــد‌دادگاه‌ژنــو،‌منازعه‌بــا‌آمریکا‌و‌ گف ‌ت‌وگوهــای‌ســازمان‌ملــل‌به‌ملت‌ خود‌کمــک‌م ‌یکرد.»‌عبداهلل‌هــارون‌وزیر‌ امور‌خارج ‌هی‌پاکســتان‌نیز‌مارکر‌را‌کســی‌ دانســت‌که‌برای‌پاکستان‌زیســت‌و‌برای‌ پاکستان‌درگذشت.‌ جمشــید‌مارکر‌همیار‌مرکز‌زرتشتیان‌جهان‌ و‌پرپیشــینه‌ترین‌سفیر‌کشــور‌پاکستان‌بود‌ کــه‌۱۳‌خوردادماه‌۷۹۳۱‌برابــر‌با‌۱٢‌ژوئن‌ ٨۱0٢‌میالدی‌در‌۵۹‌ســالگی‌درگذشت.‌نام‌ مارکر‌در‌کتاب‌رکوردهای‌جهانی‌گینس‌ثبت‌ شده‌است.‌او‌بیش‌از‌هر‌کسی‌در‌کشورهای‌ خارجی‌سفیر‌بوده‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.