غار کاوات گردشگاهی رویایی در اورامان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

غار کاوات بر سر راه کرمانشاه-پاوه و در منطقهی اورامان در رشتهکوه شاهو در شمال درهی غار قوریقلعه در نزدیكی جوانرود و در روستای شبانكاره شهرستان روانسر جای دارد. انباشت آبی این غار، آب جوانرود و روستاهای پیرامون آن را فراهم میکند. دهانهی غار در بلندای ١660 متری از سطح دریا جای دارد و اندازههای آن ١5×8 متر است که با شیبی تند، گسترهای بزرگ به درازای 5١١ در پهنای 70 متر و بلندایی میان ١6 تا 80 متر را تشكیل میدهد. در پایان این گسترهی بزرگ، شاخهی اصلی غار، با دهانهی کوچكتری آغاز شده است و از بخش چپ شاخهی اصلی، رود کوچكی به ژرفنای سنگها فرومیریزد. پس از 40 متر پیشروی، برکهای به درازای 5١ متر و ژرفنای 70 سانتیمتر دیده میشود که در برخی جاها ژرفنای آن به بیش از 5 متر میرسد. در اینجا غار به دو شاخه بخش میشود. شاخهی چپی، بیش از 8 متر ژرفنا ندارد، ولی شاخهی راستی حفره و انباشتگاه (:مخزن) آب زیرزمینی دارد. پس از گذشتن از این آب برکهی آب دیگری هست که 60 متر درازا و 20 متر پهنا دارد و آسمانهی (:سقف) آن در انتهای آب ناپیدا میشود. چشمانداز طبیعت زیبا، جنگلهای پوشیده از بلوط و کوه شاهو، غار کاوات و باغستانهای پیرامون آن این منطقه را به گردشگاهی رویایی برای مردم اورامان و مسافران از سراسر کشور دگرگون کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.