ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامــهي امــرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشــمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. ١- بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري 7١- بانویارجمندمهین(خرمنوآبادان)سالمتی -2بانويارجمندسیمیندختخدادادي 8١-سرورارجمندرضایوسفي -3 سرور ارجمند دکتر فرهنگ سالمتي 9١-سرورارجمندفریدونگشتاسبياردکاني 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دکتر خدایار خسروي -20 ســرور ارجمند عبدالكریــم بهزادنژاد به 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد نامگانهياربابفریدونرشیدي -6سرورارجمندسیاوش ١2-یكتنخیراندیش -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد کوچكي(خادم) -22 بانوی ارجمند مهین بانو نوروزیان -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -23سرورارجمنددکترایرجنوروزیان -9بانويارجمندفریدارمداني -24بانویارجمندهدیهاحمدی 0١-سالنمایوزینراستی -25بانویارجمندهمایونسامیا ١١-بانویارجمندفریچهرخسروان -26بهیادروانشاددکترایرانایرانپور 2١- بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -27 بانویارجمندمیترا کیانپور 3١- بانوي ارجمند دکتر بهناز فیروزمند -28بانویارجمندمهندسآرمیتاافالتون آبادیان 4١-بانويارجمندنگاررنگبست -29سرورارجمنددکترکامرانافضل 5١- بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد کیخسرو -30 سرور ارجمند امیر پیراسته خدادادرستمي ١3-سرورارجمندآرشمحمدی 6١- بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.