فارسی،‌نهمین‌زبان‌پرکاربرد‌ اینترنت

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

به گزارش تارنمای «مردمساالری آنالین» بر پایهی آمار پایگاه «نظرسنجی جهانی فناوری وب» به نشــانی«PRF ‪»ZZZ Z WHFKV‬ زبان پارســی نهمین زبان پرکاربــرد اینترنت شناسایی شد و در جایگاهی باالتر از زبانهای چینی، ترکی و تازی (:عربی) ایستاد. همچنین هماکنون، پارسی، پس از ژاپنی، پرکاربردترین زبان آســیا در جهــان اینترنت اســت. در این ردهبندی زبان انگلیسی با 53 % از اینترنت جهان، آلمانی با 2/۶ %، روســی با 1/۶ % ، اسپانیایی با 5%، فرانسوی با 4/2 %، ژاپنی با 3/7 %، پرتغالی با 2/9 %، ایتالیایی با 2/5 % باالتر از پارســی با %2 جای گرفتهاند. پایینتر از پارسی نیز ردههای 10 تا 20 را زبانهای لهستانی، چینی، فالندری، ترکی، چکی، کرهای، تازی، ویتنامی، ســوئدی، مجاری و یونانی ازآن خود کردهاند. هرچند گویا در این آمار تارنماهای همتباران تاجیکیمان آورده نشده است، چراکه دبیرهی (:خط) ایشــان ناهمســان با دبیرهی ایران و افغانستان اســت. زبان تاجیکستان فارسی و خط آن کشــور سیرلیک اســت، ولی باز هم فارســی در این آمار باالتر از زبانهای چینی (با بیش از 1 میلیارد و 399 میلیون ســخنور) و تازی (با بیش از 250 میلیون سخنور) جای دارد و درصــد هر یک از زبانهای نامبرده به ترتیب 1/8 و ۶/0 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.