بررسی رژیم حقوقی دریای کاسپین

کانون وکالی دادگستری برگزار میکند:

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بر پایــهی اعالمیهی تارنمــای کانون وکالی دادگســتری مرکز، کمیسیون آموزش این کانون یکشنبه، 4 شهریورماه 7931خورشیدی، از ساعت 18 تا 20 در ســالن جاللی نائینی کانون وکالی دادگستری مرکز به نشانی میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شــمارهی 3 همایش «بررســی رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو کنوانســیون آکتائوقزاقستان» را برگزار خواهد کرد. دکتر داوود هرمیداس باوند (دیپلمات پیشــین ایــران در ســازمان ملل متحد، اســتاد حقوق بینالملل و روابط بینالملل و سخنگوی هیات رهبری جبهه ملی ایران)، دکتر یوسف موالیی، دکتر باقی میرعباسی و نمایندهای از وزارت امور خارجه سخنرانان این همایش خواهند بود. گفتنــی اســت کــه در ســال 197۶ میالدی کنوانســیون ســوم حقوق دریاها بــا موضوع «دریاهای بســته و نیمه بســته» از سوی دکتر هرمیداس باوند در کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و تصویب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.