پیشفروش آلبوم «ایران من» آغاز شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

به گــزارش خبرگزاری مهر پیشفروش آلبوم ایران من به آهنگسازی سهراب پورناظری و خوانندگی همایون شجریان از روز یکشنبه، 28 امردادماه ،1397 آغاز شد. بهای پیشفــروش این آفرینه (:اثر) 12 هزار تومان اســت که به رایگان از ســوی شرکت ملی پست در تاریخ دوازدهم شهریورماه برای خریداران در سراسر کشــور فرستاده خواهد شــد؛ همچنین در کنار این آفرینه یک تمبر ویژهی آلبوم ایران من نیز به رایگان فرستاده خواهد شــد. این آفرینه از سوی «موسسهی آفرینش هنر بارانا» پخش خواهد شد. این آفرینه دربردارندهی سرودههای بزرگانی چون فردوسی، ســعدی، حافظ، اسحاق انور، پوریا سوری و اهورا ایمان است. همچنین آیین رونمایی از آلبوم نامبرده در 24 امردادماه با باشندگی (:حضور) دستاندرکاران آلبوم، مهمانان ویژه و همچنین دوســتداران هنر در تاالر وحدت برگزار شد. در ایــن آیین، که مهــدی پاکدل مجری آن بــود برخی از قطعات آلبــوم پخش و پس از آن نشســت پرسشوپاســخ با باشندگی خواننده و آهنگساز برگزار شد. «ایــران من»، «راه بیپایــان»، «خوب شــد»، «قالب»، «مرگ اسفندیار»، «ابر بهار»، «اســفند، نوروزخوانی و نوروز» از قطعههایی هســتند که در آلبوم «ایران من» به خوانندگی همایون شــجریان و هم خوانی اشــکان کمانگــری، مهرداد ناصحــی، آییــن مشــکاتیان گنجانده شده است. در این آلبــوم هنرمندانی از ایران و دیگر کشورها هنرنمایی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.