«شمیل» ، یک گام تا ملی شدن

Amordad Weekly Newspaper - - News -

پروندهی ثبتی دژ (:قلعه) شمیل هرمزگان برای ثبت در فهرست آثار ملی تهیه شد. به گزارش ایسنا، عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به اینکه گام نخست در بررسی، پژوهش و انجام کارهای بازسازی در هر آفرینه (:اثر) ثبت آن اســت، گفت: قلعه شمیل از دژهای ویژهی استان هرمزگان است که نسبت به شــرایط محیطی منطقه ساخته شده است. او بــا بازگفت اینکه مهــرازی (:معماری) این سازه، دژ و ســازهی دستکند را در بر میگیرد، افزود: در استان هرمزگان دستکندها بدون دژ بوده و این سازه در نوع خود بیمانند است. نوروزی دربارهی دســتکند موجود در دژ گفت: گرچه در دژ لشتان نیز دستکند وجود دارد ولی از دستکند دژ لشــتان نه برای سکونت بلکه برای آبانبار و گور بهره برده میشده است. معاون میراث فرهنگی در خصوص دیرینگی ایــن آفرینه افزود: پژوهشهای انجامشــده نشــان میدهد که ایــن دژ در چندین دوره مورد استفاده قرارگرفته است و گمان میرود دیرینگی آن به پیش از دوره صفوی برسد. نوروزی همچنین یادآور شد در صورت ثبت این دژ در فهرســت آثار ملــی، کاوشهای باستانشناســی و بازسازی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.