سیزدهمین جشنوارهی ملی آش ایرانی در زنجان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بزرگتریــن جشــنوارهی خوراک کشــور، سیزدهمین جشنوارهی ملی آش ایرانی از 22 تا 26 امرداد در زنجان برگزار شد. در این جشــنواره، کــه با آرمان آشــنایی با آشهای بومی و زنده نگه داشــتن آیینهای کهن برگزار شــد، در هر روز 45 گونه آش از سراســر کشور برای کمینه 40 هزار تن پخته شد. در کنار این جشنواره همچنین نمایشگاه بزرگ صنایع دستی با 130 غرفه بر پا شد که در آن هنرمندان صنعتگر از همهی استانهای کشور گرد هم آمدند. بــا توجه بــه باشــندگی (:حضــور) همهی گروههــای ایرانی در این جشــنوارهی بزرگ نمایشهای آیینی هنرمندانی از کردســتان، خراسان شــمالی، اردبیل، بوشهر و خراسان رضوی هم یکــی دیگــر از برنامههای این جشنواره بود. هفت سیاهچادر عشایری از استانهای زنجان، چهارمحال و بختیاری، گلســتان، کرمانشاه، ایالم و خراســان شــمالی در این جشــنواره باشــنده بودند و افزون بر این، در شــبهای برگزاری این جشــنواره هنرمندانی از سراسر کشور برنامه برگزار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.