نخستین ارکستر کالسیک به رهبری بانویی ایرانی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

ارکستر ملی ایران برای نخستین بار به رهبری بانــو «نُزهت امیری»، موســیقیدان نامبُردار کشورمان، شامگاه پنجشــنبه، 8 شهریورماه 1397 خورشیدی در تاالر وحدت اجرا کرد. در نخســتین بخش ارکســتر ملی سرودهای «کنسرتیتو برای ســنتور و ارکستر» آفرینهی حســین دهلوی (موســیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکســتر)، «گنج مناجات» ســاختهی جمالالدیــن منبری (خواننده و آهنگســاز)، «ســربداران» ســاختهی فرهــاد فخرالدینی (موســیقیدان، آهنگســاز و رهبر ارکستر)، داســتان «بیژن و منیــژه» در بخش کارگان (:رپورتــاژ) و در بخــش دوم ایــن ارکســتر ســرودهای «ماهور برای ویولن و ارکستر»، «ســرود گل» ســاختهی حســین علیــزاده (ردیفدان، آهنگســاز، پژوهشگر خنیاگری، نوازندهی تار و سهتار ایرانی)، «هزار دستان» به آهنگســازی مرتضی حنانه (موسیقیدان و آهنگســاز)، «اســمر» و «رقــص دایره» ساختهی حشمت سنجری (موسیقیدان، رهبر ارکستر، آهنگساز و نوازنده) نواخته شد. نیاز به یادآوری اســت که رهبر کنونی ارکستر ملی ایران فریدون شــهبازیان، موسیقیدان و آهنگساز، اســت و بانو نزهت امیری در کنار لوریس چکناواریان (آهنگساز، رهبر ارکستر و نقاش) و ســهراب کاشفی در جرگهی رهبران میهمان ارکستر ملی ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.