بزرگداشت سالخوردگان در ایران باستان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ایرانیــان روزگار باســتان بــراي بزرگداشــت و سپاســگزاري از ســالخوردگان روزی را در ســال ویژه کرده بودند و این روز 25 شهریورماه هر سال بود که دیرینگی آن به سه هزار سال ميرسد. بر پایهی نوشــتههای دکتر نوشیروان کیهانیزاده در آن زمان و تا 14 سدهی پیش روزهاي هر ماه ایراني نام ویژهای داشت و روز 25 شهریور «اشیش وانگ» ‪$VKLVK YDQJK‬ خوانده ميشد که روز مهر خدا، نیکمنشی، مینوگان (:معنویات) و روان پاک بود. پس از ساســانیان چون در نوروز هم به دستبوس پیران تیره رفتن آیین بود، این آیین ویژهی نوروز شــد و به کمکم روز سالخوردگان 25( شهریور) کمرنگ و در ایران فراموش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.