پایان تابستان با جشن کشاورزی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

جشن‌گهنبار‌پییته‌شهیم‌گاه‌(‌از‌روز‌اشتاد‌تا‌روز‌انارام‌شهریور‌ماه‌ گاهشــماری‌زرتشتی‌یا‌12‌‌تا‌52‌شهریور‌ماه‌خورشیدی)‌در‌میان‌ زرتشتیان‌برگزار‌م ‌یشود. پیتــه‌شــهیم‌گاه‌یــا‌«پایــان‌تابســتان»‌بــا‌گویش‌درســت‌ (PLKDKV\WLD3)‌در‌صــد‌و‌هشــتادمین‌روز‌ســال‌انــارام‌و‌ شــهریور‌ماه‌و‌به‌چم‌(:معنای)‌پایان‌تابســتان‌است.‌‌این‌جشن‌ کشــاورزی‌هنگامی‌اســت‌که‌خرمن‌دان ‌هها‌در‌کشتزارها‌فراهم‌ م ‌یگردد‌و‌بســیاری‌از‌میو‌هها‌از‌درختان‌چیده‌م ‌یشوند‌و‌سومین‌ جشــن‌از‌جشــ ‌نهای‌گهنباری‌در‌سال‌اســت‌.در‌این‌گاه‌زمین‌ آفریده‌شده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.