کارنامک فرهنگ مهر

Amordad Weekly Newspaper - - News -

فرهنگ،‌فرزند‌دوم‌پریدخت‌و‌مهربان،‌یک‌ سال‌و‌دو‌ماه‌از‌بوذرجمهر‌کوچ ‌کتر‌بود.‌ او‌در‌02‌آذرماه‌2031‌خورشیدی‌در‌تهران‌ زاده‌شد.‌آموز ‌شهای‌دبستان‌و‌دبیرستان‌ را‌در‌دبســتان‌جمشــیدجم‌و‌دبیرستان‌ فیروزبهرام‌پشــت‌ســر‌گذاشت.‌کالس‌ دهم‌دبیرســتان‌را‌در‌کالــج‌آمریکای ‌یها‌ (دبیرســتان‌البرز)‌گذرانــد.‌در‌فراگرفتن‌ در ‌سها‌بســیار‌جدی‌و‌بیشــتر‌شــاگرد‌ نخست‌بود.‌در‌آزمون‌پایانی‌ششم‌ابتدایی‌ در‌سال‌3131‌خورشیدی‌شاگرد‌نخست‌ هم ‌هی‌مدرســ ‌ههای‌کشور‌شد.‌در‌جشن‌ دان ‌شآموختگی‌رضاشاه‌به‌او‌شاهنام‌هی‌ فردوســی‌ را‌ پیشــکش‌ کــرد.‌ دور ‌هی‌ دبیرســتان‌را‌در‌ســال‌0231‌خورشیدی‌ به‌پایان‌برد.‌در‌خاطراتش‌م ‌ینویســد‌که‌ حسنعلی‌منصور‌ـ‌نخس ‌توزیر‌کشت‌هشده‌ در‌ روزگار‌ محمدرضاشــاه‌ ـ‌ از‌ کالس‌ اول‌جمشــیدجم‌تا‌پایان‌دوره‌آموزشــی‌ ه ‌مکالســ ‌یاش‌بــوده‌اســت.‌در‌کتاب‌ «همزبانان‌ مــن»،‌ (کارنامــک‌ فرهنگ‌ مهر)‌م ‌ینویسد:‌«آموزش‌دبستانی‌من‌در‌ دبستان‌جمشیدجم‌که‌متعلق‌به‌زرتشتیان‌ و‌زیر‌نظر‌انجمن‌زرتشتیان‌اداره‌م ‌یشد،‌ انجام‌گرفت.‌این‌دبستان‌جزو‌دبستا ‌نهای‌ برجســته‌بود‌و‌فرزندان‌بسیاری‌از‌رجال‌ وقت‌ایران‌به‌آنجا‌م ‌یآمدند.‌یادم‌م ‌یآید‌ که‌در‌کال ‌سهای‌دبستانی‌پسرهای‌سه‌ وزیر،‌یک‌معاون‌وزیر،‌روسای‌شهرداری‌ و‌شــهربانی‌و‌فرزندان‌مل ‌کالشعرای‌بهار‌ و‌دهخــدا‌و‌خواهرزاد‌هی‌صادق‌هدایت‌و‌ پسر‌یک‌سرلشگر‌با‌من‌ه ‌مکالس‌بودهد‌ و‌بعدها‌بسیاری‌از‌وزرا،‌یک‌نخس ‌توزیر،‌ د‌ههــا‌امیــر‌ارتــش‌از‌فار ‌غالتحصیالن‌ دبیرستان‌فیروزبهرام‌بودند.» او‌در‌خورداد‌0231‌خورشیدی‌دیپلم‌گرفت‌ و‌در‌شــهریورماه‌همان‌سال،‌ه ‌مزمان‌در‌ رشت ‌ههای‌فنی،‌حقوق‌و‌پزشکی‌دانشگاه‌ تهران‌پذیرفته‌شد.‌نخست‌به‌دانشکد‌هی‌ صنعتی‌ایران‌و‌آلمــان‌در‌جنوب‌خیابان‌ قوا ‌مالســلطنه‌(ســی‌تیر‌کنونی)‌رفت‌و‌ مهندس‌شد.‌این‌دانشکده‌پس‌از‌چندی‌ به‌پل ‌یتکنیک‌تهران‌دگرگون‌شد.‌سپس‌ به‌آموختن‌رشت ‌های‌که‌بدان‌د ‌لبسته‌بود‌ ـ‌حقوق‌ـ‌در‌دانشگاه‌تهران‌پرداخت‌و‌از‌ آنجا‌کارشناسی‌گرفت.‌او‌دور‌هی‌سیاسی‌ دشــواری‌را‌پشت‌سر‌گذاشــت.‌پس‌از‌ جنگ‌جهانی‌دوم‌بــود‌و‌رقابت‌حز ‌بها‌ و‌گرو‌ههای‌سیاســی‌بســیار‌پررنگ.‌او‌ آزمو ‌نوخطاهای‌بســیار‌کرد‌و‌سرانجام‌ به‌این‌نتیجه‌رســید‌که‌به‌هیچ‌حزب‌و‌ گروهی‌نپیوندد.‌ او‌پــس‌از‌بــه‌پایــان‌رســاندن‌دور‌هی‌ کارشناســی‌حقوق‌در‌دانشگاه‌تهران‌به‌ لندن‌رفت‌تا‌دکترای‌خود‌را‌از‌دانشکد‌هی‌ حقوق‌و‌اقتصاد‌آنجا‌دریافت‌دارد.‌در‌لندن‌ ناچار‌شد‌دوباره‌بیاغازد.‌به‌او‌گفتند‌برپای ‌هی‌ قوانین‌دانشگاه‌لندن‌مدرک‌دکترا‌به‌کسی‌ داده‌م ‌یشــود‌که‌دور‌ههای‌کارشناســی‌ 6( %)‌و‌کارشناسی‌ارشــد‌(6 0)‌را‌در‌ همین‌دانشگاه‌گذرانده‌باشد.‌او‌برای‌دوره‌ ان‌3+' ‌منویسی‌کرد.‌سه‌سال‌این‌دوره‌ را‌دید‌و‌پایا ‌ننام ‌های‌دشــوار‌هم‌نوشــت‌ و‌ســرانجام‌درجــ ‌هی‌'+3‌در‌حقوق‌و‌ اقتصاد‌از‌دانشگاه‌«سوث‌همپتون»‌لندن‌ دریافت‌کرد.‌پیش‌از‌برگشــت‌به‌تهران،‌ در‌لندن‌به‌او‌پیشــنهاد‌کار‌در‌ســازمان‌ امنیت‌شــد‌که‌نپذیرفت.‌او‌جریان‌را‌به‌ پدرش‌نوشــت.‌پدرش‌نپذیرفتن‌این‌کار‌ را‌پســندید‌و‌به‌دکتر‌فرهنگ‌مهر‌نوشت‌ که‌از‌دکتر‌رستم‌صرفه،‌فرنشین‌(:رییس)‌ بهداری‌شرکت‌نفت‌شنیده‌است‌که‌فوآد‌ روحانی،‌رییس‌اداره‌حقوقی‌شــرکت‌نفت،‌به‌ دنبال‌حقو ‌قدانی‌از‌تحصی ‌لکردگان‌انگســتان‌ اســت‌و‌او‌فرهنگ‌مهر‌را‌پیشنهاد‌کرده‌است.‌ هنگامی‌که‌به‌تهران‌برگشت‌در‌بخش‌حقوقی‌ شرکت‌نفت‌ـ‌با‌فرنشینی‌فوآد‌روحانی‌ـ‌آغاز‌به‌ کار‌کرد.‌او‌در‌خاطراتش‌م ‌ینویســد:‌«‌در‌سال‌ 6331‌خورشیدی‌برابر‌با‌7591‌میالدی‌که‌به‌ ایران‌برگشتم،‌در‌ادار‌هی‌امور‌حقوقی‌و‌اقتصاد‌ شــرکت‌ملی‌نفت‌که‌زیر‌نظر‌فوآد‌روحانی‌بود‌ مشــغول‌به‌کار‌شــدم.‌فــوآد‌روحانی‌مردی‌ فرهیخته‌و‌کتا ‌بخوان‌و‌بزر ‌گترین‌حقو ‌قدان‌ نفت‌در‌ایران‌بود.‌در‌عرفان،‌علم‌ادیان،‌فلسفه،‌ تاریخ‌و‌موســیقی‌مطالعه‌وسیعی‌داشت.‌پیانو‌ و‌ویولــن‌م ‌ینواخــت‌و‌از‌بنیا ‌نگذاران‌انجمن‌ فیالرمونیک‌ایران‌بود.‌از‌لحاظ‌اخالقی‌مردی‌ بود‌میه ‌نپرســت،‌درســ ‌تکار‌و‌پرکار.‌به‌چند‌ زبان‌خارجی‌تسلط‌داشت.‌محل‌کار‌ما‌ابتدا‌در‌ ساختمانی‌در‌خیابان‌فرانسه‌بود.‌پس‌از‌چند‌ماه‌ به‌ساختمان‌مجهز‌خیابان‌تخ ‌تجمشید‌رفتیم.» ماموریت‌دکتر‌فرهنگ‌مهر‌در‌روابط‌صنعتی‌و‌ امور‌کارگری‌و‌بیم ‌ههای‌اجتماعی‌در‌شرکت‌ نفت‌سبب‌شــد‌که‌در‌همان‌دو‌سال‌نخست‌ آغاز‌به‌کار،‌نخســتین‌کتاب‌جامع‌را‌دربار‌هی‌ حقــوق‌کار‌و‌بیم ‌ههــای‌اجتماعــی‌در‌ایران‌ بنویسد.‌این‌کتاب‌از‌ســوی‌موسس ‌هی‌عالی‌ حســابداری‌شــرکت‌نفت‌(که‌پس‌از‌چندی‌ دانشــکد‌هی‌حســابداری‌شــرکت‌نفت‌شد)‌ چاپ‌شــد.‌کتاب‌دکتر‌مهر‌به‌5‌چاپ‌رســید‌ و‌کتاب‌درســی‌نزدیک‌به‌همه‌دانشــگا‌هها‌ و‌موسســات‌آموزش‌عالی‌ایــران‌در‌پیش‌از‌ انقالب‌شد.‌نوشتن‌همین‌کتاب‌سبب‌شد‌که‌ او‌برای‌تدریس‌در‌دانشگا ‌ههای‌تهران،‌ملی‌و‌ موسسات‌عالی‌حسابداری‌و‌بیمه،‌حقوق‌کار‌و‌ بیم ‌ههای‌اجتماعی‌فراخوانده‌شود. سازمان‌اوپک‌در‌سال‌0691‌میالدی‌تشکیل‌ شد.‌نخســتین‌دبیرکل‌اوپک‌فوآد‌روحانی‌از‌ ایران‌بــود‌که‌سرشــنا ‌سترین‌و‌پرنفوذترین‌ دبیــرکل‌بود‌و‌همین‌بود‌که‌بر‌دور‌هی‌او‌یک‌ ســال‌دیگر‌افزوده‌شد.‌در‌زمان‌دبیرکلی‌فوآد‌ روحانی،‌خود‌او‌«مدیــر‌ایران»‌در‌اوپک‌بود.‌ پس‌از‌او‌دکتر‌فرهنگ‌مهر‌از‌ســال‌3691‌تا‌ 9691‌میالدی،‌افزون‌بر‌کارهایی‌که‌در‌ایران‌ داشت،‌به‌جایگاه‌«مدیر‌ایران»‌در‌اپک‌رسید.‌ در‌ســال‌9691‌نوبت‌به‌دبیرکلی‌لیبی‌رسید.‌ لیبی‌کسی‌را‌نداشت،‌پس‌دوباره‌نوبت‌به‌ایران‌ رســید.‌کارشناسان‌ایرانی‌با‌گف ‌توگوهایی‌که‌ داشــتند‌دکتر‌فرهنگ‌مهر‌را‌برگزیدند‌که‌با‌ مخالفت‌کشورهای‌تازی‌(:عربی)‌ـ‌که‌در‌آن‌ زمان‌زیر‌نفوذ‌جمال‌عبدالناصر‌ریی ‌سجمهور‌ مصر‌بودند‌ـ‌روب ‌هرو‌شــد.‌بناچــار‌دکتر‌مهر‌ به‌سفارش‌جمشــید‌آموزگار‌از‌جایگاه‌«مدیر‌ ایران»‌کنار‌رفت‌و‌پیوندش‌با‌شــرکت‌نفت‌ گسسته‌شــد‌تا‌اینکه‌دوباره‌از‌سال‌3٨91‌تا‌ 6991‌میالدی،‌با‌جایگاه‌پروفسور‌در‌دانشگاه‌ بوســتون‌آمریکا،‌اقتصاد‌نفــت‌تدریس‌کرد‌ که‌به‌گفتــ ‌هی‌خودش‌یکــی‌از‌موف ‌قترین‌ کال ‌سهایش‌بوده‌است.‌ پس‌از‌شرکت‌نفت،‌دکتر‌مهر‌به‌وزارت‌دارایی‌ رفــت‌که‌سرگذشــت‌آن‌را‌در‌شــماره‌آینده‌ خواهید‌خواند.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.