به روان درگذشتگان پاک و پارسا درود باد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

همکار ارجمند بانو زینب مهدوی، درگذشت پدر بزرگوارتان را آرامشباد میگوییم. دیرزیوی و شادزیوی بازماندگان را از اهورامزدا خواستاریم.

هفتهنامهی امرداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.