نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمند هما فرودی به نامگانه مادرشان روانشاد فیروزه خسروی 6/000/000 ریال سرور ارجمند مرزبان 10/000/000ینابزرم ریال سرورارجمندمنوچهرسالمتی000/000/1ریال ســروران ارجمند خانواده روانشــاد جمشید خســروپور به مناسبت نخستین سالگرد آن روانشاد 30/000/000ریال سرور ارجمند فریدون گشتاسبی اردکانی 4/000/000 ریال بانوی ارجمند نسرین ایزدیار 500/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.