کشف یک مجموعه کاخ پارسی 2500 ساله در ترکیه

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - فرزانه خسروی نویسنده

روزنامــهی حریت ترکیــه از پیدایی آثار یک شهر باســتانی 2500 ساله ایرانی وابسته به روزگار هخامنشــی در تپهی اولوز در استان آماسیا در مرکز ترکیه خبر داد. به گزارش این رســانه، در پــی کاوشهای انجامشــده، بخشهایی از این شهر باستانی دربردارنــدهی یک تــاالر تختــگاه و یک تاالر ســتوندار و یــک مجموعــهی کاخ پارســی 2500 ســاله از زیر خــاک بیرون آورده شده است. پروفسور شــوکت دونمز سرپرست کاوش این شهر باســتانی به خبرنگاران گفت که اشیای باستانی پیداشده در این منطقه نشاندهندهی وابســتگی این گســترهی باســتانی به زمان هخامنشــیان و ایرانی بــا دیرینگی نزدیکبه 05۴ سال پیش از میالد است. وی با اشــاره بــه پیگیری کاوشهــا در این گســترهی باستانی، که بخشی از یک شهر به شــمار میرود، گفت که تاکنون یک خیابان، یک ســاختمان بزرگ و یک آتشکده در این شهر باستانی شناسایی و یافت شده است. به گفتهی این اســتاد باستانشناسی دانشگاه اســتانبول این گســترهی تاریخی نخستین آپادانای یافتهشدهی شــهریگری (:تمدن) ایرانی وابسته به روزگار هخامنشی در بیرون از مرزهای ایران کنونــی بوده و از این نگاه کشفی کممانند است. تاکنون پایههای شــش ســتون یــک بنای باستانی پیدا شده و در جریان کندوکاوها یک تندیس گاو از زمان «هیتیها» نیز پیدا شــده و زیر شــهر ایرانی یافت شده، یک شهر بسیار بزرگ شهریگری هیتیها جای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.